Informacja dla nauczycieli

W dniu 27 sierpnia /środa/ w Szkole Podstawowej w Bychawie odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. Rozpoczęcie o godzinie 1000

 

      Informacja dla rodziców uczniów klas pierwszych


Imienne listy uczniów klas pierwszych przyjętych do poszczególnych oddziałów w roku szkolnym 2014/2015  wywieszone są na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej w Bychawie.

 

    Informacja dla rodziców dotycząca Rządowego programu „WYPRAWKA SZKOLNA” 2014


Wyprawka szkolna:
a) obejmuje uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej,
b) pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, (...), dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa (w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I),*

c) uczniowie niepełnosprawni, o których mowa wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny,

d) w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe,
z ustawy o świadczeniach rodzinnych (w bieżącym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie),


Jako dochód należy rozumieć, dochód członków rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym 2012, ustalony zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.):
„rodzina oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia,
a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko”.


e) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2013 r. poz.182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 509) 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji Burmistrza Miasta,
„Art. 7 ustawy o pomocy społecznej brzmi: Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom
w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony);
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.”

f) wnioski z prośbą o przyznanie wyprawki znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz w szkole,
g) wnioski ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie – od 18 sierpnia do 4 września 2014 r., do sekretariatu szkoły,

Uwaga - do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego (decyzja o przyznaniu świadczeń rodzinnych).

h) rodzice/ prawni opiekunowie dokonują zakupu podręczników. Zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, dokonuje dyrektor szkoły na podstawie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:
- kl. II - III - do kwoty 225 zł
- kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł.

Nazwa dokumentu

 Wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników dla ucznia klasy II  pobierz
 Wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników dla ucznia klasy III  pobierz
 Wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników dla ucznia klasy VI  pobierz
  Wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników dla ucznia poza kryterium pobierz

   

      Informacja dla rodziców - podręczniki  

Informacja dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Bychawie dotycząca podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

1. Uczniowie klasy I – szej zostaną wyposażeni w bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego we wrześniu 2014 r.

2. Rodzice zakupują do klasy I – szej podręcznik do religii.

3. Wykaz materiałów i przyborów dla ucznia klasy I – szej:
• 1 zeszyt do religii
• 2 zeszyty w kratkę
• 2 zeszyty w trzy linie
• Nożyczki z zaokrąglonymi końcami
• Kredki ołówkowe
• Kredki Bambino
• Klej
• Gumka do ścierania
• Ołówek
• Pióro na naboje
• Długopis z zielonym wkładem
• Flamastry
• Kredki pastele
• Farby plakatowe
• Naczynia na wodę
• 2 pędzle ( gruby i cienki)
• 1 blok rysunkowy mały
• 1 blok rysunkowy kolorowy mały
• 1 blok techniczny mały
• 1 blok techniczny duży
• 1 blok rysunkowy kolorowy - duży
• 1 blok techniczny kolorowy - duży
• Papier kolorowy- wycinanka
• Plastelina
• Papier kolorowy xero - po 10 szt. Różne kolory ( min.4 kolory)
• 2 papiery toaletowe
• 2 ręczniki papierowe
• 4 paczki chusteczek higienicznych

4. Rodzice zakupują podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klasy II, III, IV, V i VI – tej zgodnie ze szkolnym zestawem podręczników na rok szkolny 2014/2015.

5. Rodzice uczniów klasy II, III i VI – tej będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania do podręczników szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Termin składania wniosków będzie podany na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń.

6. Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 - tutaj

                                                                                                       Bychawa, dnia 4.07.2014 r.


     Zakończenie roku szkolnego

27 czerwca 2014 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2013/2014.


     Podsumowanie osiągnięć roku szkolnego 2013/2014

Prymusi czytaj więcej>>

Laureaci konkursów  czytaj więcej>>

Stypendyści
czytaj więcej>>

Uczniowie ze 100% frekwencją
 
czytaj więcej>>

Najlepsi sportowcy szkoły
 
czytaj więcej>>


Bardzo dobry wynik naszej szkoły na sprawdzianie szóstoklasistów
czytaj więcej>>

 

     Informacje dla rodziców – Wakacje 2014

Szanowni Państwo

Dla około 380 tys. uczniów z województwa lubelskiego 28 czerwca 2014 r. rozpoczną się wakacje, które potrwają do 31 sierpnia 2014 roku. W celu zapewnienia dzieciom i młodzieży bezpiecznego wypoczynku podjęto następujące działania:

1. Każda forma wypoczynku dla dzieci i młodzieży powinna być zgłoszona kuratorowi oświaty właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora.

2. Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło elektroniczną bazę wypoczynku, która daje Państwu możliwość sprawdzenia następujących danych: informacji o numerach wydanych zaświadczeń, danych organizatora, liczbie uczestników oraz terminie i lokalizacji wypoczynku. Tego rodzaju rozwiązanie umożliwia przede wszystkim rodzicom - zamierzającym wysłać dzieci na obóz czy kolonie - sprawdzenie wiarygodności ich organizatora.
Baza jest dostępna na stronie: wypoczynek.men.gov.pl Po otwarciu powyższej strony należy wybrać co najmniej dwa kryteria, aby uzyskać informację (np. województwo organizatora i powiat miejsca wypoczynku).

3. W Kuratorium Oświaty w Lublinie funkcjonuje całodobowy telefon interwencyjny dotyczący wypoczynku dzieci i młodzieży na terenie województwa lubelskiego: 781701533 W przypadku, gdy będziecie mieli Państwo uwagi do organizacji wypoczynku z powodu np. braku zapewnienia właściwej opieki, bądź bezpieczeństwa dzieciom i młodzieży, można je zgłaszać telefonując pod niżej wymienione numery telefonów:
Kuratorium Oświaty w Lublinie tel. 815385269 (Sebastian Płonka) dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: janowskiego, kraśnickiego, lubartowskiego, lubelskiego, łęczyńskiego, opolskiego puławskiego, ryckiego, świdnickiego oraz Miasta Lublin
• Oddział Zamiejscowy w Białej Podlaskiej tel. 833420597 (Anna Maria Borowska) dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: bialskiego, łukowskiego, parczewskiego, radzyńskiego oraz Miasta Biała Podlaska
• Oddział Zamiejscowy w Chełmie tel. 82 563 19 60 wew. 27 (Barbara Wnuk) dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: chełmskiego, krasnostawskiego, włodawskiego oraz Miasta Chełm
• Oddział Zamiejscowy w Zamościu tel. 846386936 (Anna Drawdzik) dla wypoczynku zorganizowanego na terenie powiatów: biłgorajskiego, hrubieszowskiego, tomaszowskiego, zamojskiego oraz Miasta Zamość.
Wizytatorzy Kuratorium Oświaty w Lublinie i oddziałach przyjmują uwagi w godzinach urzędowania od 7.30 do 15.30

4. Kuratorium Oświaty współdziała ze wszystkimi jednostkami organizacyjnymi administracji rządowej i samorządowej w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa w czasie ferii letnich. Kuratorium Oświaty współpracuje w szczególności z:
Policją (tel. 815354880) – kontrola stanu technicznego autokarów i pojazdów przewożących dzieci do miejsc wypoczynku, kontrola trzeźwości kierowców;
Inspekcją Transportu Drogowego ( tel. 817406971 do 73) – kontrola stanu technicznego i wyposażenia autokarów przewożących dzieci i młodzież;
Państwową Strażą Pożarną (tel. 815351220) – przekazywanie informacji na temat wypoczynku zlokalizowanego na terenie określonego powiatu, sprawdzanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w miejscach wypoczynku, prowadzenie działań edukacyjnych dzieci i młodzieży w zakresie bezpiecznego wypoczynku, prowadzenie działalności profilaktycznej w sprawie bezpieczeństwa na akwenach wodnych;
Państwową Inspekcją Sanitarną (tel. 815334158) – przekazywanie informacji na temat wypoczynku zlokalizowanego na terenie określonego powiatu, sprawdzanie pod względem sanitarno-epidemiologicznym obiektów i placówek wypoczynku, prowadzenie działań informacyjnych;
Inspekcją Nadzoru Budowlanego – kontrola stanu technicznego obiektów i placówek wypoczynku pod względem wymogów prawa budowlanego (zgodnie z podziałem terytorialnym).

Lubelski Kurator Oświaty
Krzysztof Babisz


          Bardzo dobry wynik naszej szkoły na sprawdzianie szóstoklasistów

Miło nam poinformować, że nasi uczniowie uzyskali w tym roku bardzo dobry wynik na sprawdzianie
w klasie szóstej, który  odbył  się 1  kwietnia 2014 r.
 Sprawdzian  pisało  87  uczniów  uczących się
w czterech oddziałach.  30% uczniów miało warunki egzaminacyjne dostosowane do stwierdzonych dysfunkcji. Jedna uczennica klasy VI A rozwiązywała zadania arkusza dostosowanego A7, pozostali pisali arkusz standardowy A1.
Wynik średni szkoły – 26,8 p – jest wyższy niż średnia gminy (26,5 p), powiatu (25,7 p), województwa (25,8 p) i kraju (25,8 p). Szkoła zajmuje 6 pozycję w 9-punktowej skali dla szkół. Jest to wynik wyżej średni. Znajdujemy się w środku przedziału punktowego (26,1 – 27,5).
Najlepszy wynik – 39 p – uzyskała uczennica klasy VI A Olga Łopucka. Dwie uczennice – Julia Sądej /VI a/ i Aleksandra Luterek /VI d/ uzyskały wynik 38 punktów.
Wynik powyżej 80% punktów możliwych do zdobycia, czyli co najmniej 33 punkty uzyskało 24 uczniów, a wynik co najmniej 75% (30 punktów) – 39 uczniów.
Najlepiej napisali sprawdzian uczniowie klasy VI B, średnia – 28,3 p – jest to wynik bardzo wysoki. Klasa VI A uzyskała średnio 27,6 – również wynik bardzo wysoki. Klasa VI D z wynikiem 26,4 mieści się w grupie wyników wyżej średnich. Najsłabiej napisała klasa VI C – 25,3 p – wynik średni, nieco poniżej średniej krajowej.
Podczas sprawdzianu badane są umiejętności czytania, pisania, rozumowania, korzystania z informacji i wykorzystania wiedzy w praktyce. W obszarach czytanie, pisanie i wykorzystanie wiedzy wyniki szkoły są wyższe niż średnia gminy, powiatu, województwa i kraju, w pozostałych obszarach są porównywalne.
W porównaniu z wynikami krajowymi uczniowie naszej szkoły najlepiej wypadli w obszarze pisanie (średnia krajowa – 5,81 p, średnia szkoły – 6,7 p). Średnie wszystkich klas w tym obszarze były wyższe niż średnia krajowa.
Wszystkim uczniom gratulujemy uzyskanych wyników!
                                                                                                                        /Krystyna Kuna/


więcej...

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie