Rok szkolny 2015/2016

 

     Paraolimpijczycy w naszej szkole

W środę 27 kwietnia w naszej szkole gościliśmy niezwykłych ludzi. Odwiedzili nas członkowie Fundacji „Akademia Integracji. Praca. Edukacja. Sport” wybitni sportowcy, wielokrotni medaliści paraolimpijscy, Mistrzowie Świata i Europy: Arkadiusz Jabłoński, Radosław Stańczuk, Grzegorz Pluta i Rafał Treter.
W ramach swojej działalności edukacyjnej z sukcesem prowadzą oni m.in. pokazy w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Podczas prezentacji dzieci i młodzież mają okazję poznać szermierkę na wózkach i samodzielnie zawalczyć z najlepszymi zawodnikami w Polsce. Tak było i u nas. Uczeń z klasy czwartej poznał kilka podstawowych elementów szermierczych, a chłopcy z klasy szóstej mogli usiąść na wózkach i stoczyć pojedynek pomiędzy sobą.
Podczas takich spotkań dzieci dowiadują się, jak eliminować niebezpieczne sytuacje ze swojego życia i jak im zapobiegać. Zmieniają sposób postrzegania niepełnosprawnych – poznają je jako osoby ambitne i samodzielne, osiągające wybitne osiągnięcia, po prostu jako zwykłych-niezwykłych ludzi z marzeniami, sukcesami i pasjami. Są to lekcje tolerancji, integracji, nauki o drugim człowieku, w którym łączą teorię z praktyką /źródło:www.akademiaintegracji.pl/
Dziękujemy naszym gościom za dwie godziny wspaniałej lekcji życia.
                                                                                                                      K. Kostrzewska

     Jakie gimnazjum wybrać?

25 kwietnia 2016 r. odbyło się spotkanie uczniów klas VI z nauczycielami i uczniami Zespołu Szkół im. ks. A. Kwiatkowskiego w Bychawie. Celem spotkania było zapoznanie  szóstoklasistów z ofertą edukacyjną Gimnazjum nr 2.

     „Spotkanie na łące"

Uczniowie klasy I "c" wraz z wychowawcą ciesząc się z nadejścia wiosny przygotowali przedstawienie pt. „Spotkanie na łące". Dzieci same decydowały jaką postać chcą zagrać i jak mają wyglądać ich stroje (biorąc pod uwagę jak najmniejszy koszt), które wykonały z pomocą rodziców. Po ustaleniu z wychowawcą scenografii uczniowie chętnie pomogli w jej wykonaniu. Na zajęciach dodatkowych przygotowali zaproszenie dla grupy dzieci, którym chciały się zaprezentować. Przedstawienie mieli okazję obejrzeć uczniowie klasy I "b" wraz z wychowawcą i grupą przedszkolną „Nutki". Swoją obecnością zaszczyciła nas również Pani Dyrektor z grupą uczniów przebywających w tym dniu w świetlicy szkolnej. Wszyscy doskonale się bawili słuchając wiosennych rytmów.
                                                                                                         wych. Teresa Czajka

     Światowy Dzień Ziemi ‘2016 pod hasłem „Palący Temat – Niska Emisja!”

22 kwietnia setki milionów ludzi na całym świecie świętuje Dzień Ziemi.

 

      „Calineczka"

21 kwietnia 2016 r. Bychawski Teatrzyk Dziecięcy działający przy Bychawskim Centrum Kultury zaprosił uczniów klas I-III naszej szkoły na przedstawienie teatralne na podstawie baśni Hansa Christiana Andersena pt. „Calineczka" do którego scenariusz napisał p. Adam Szafraniec, a wyreżyserował p. Mateusz Wróblewski.
Niewątpliwym atutem tego przedstawienia, który urzekł wszystkich widzów była mistrzowska gra młodych aktorów, bajkowa scenografia, barwne kostiumy, piosenki wpadające w ucho odbiorców, którzy mogli przenieść się w czarujący i niezwykły świat.
Widzowie z zapartym tchem obserwowali losy maleńkiej Calineczki, która porwana przez złą żabę tułała się po świecie aby w końcu trafić do Królestwa Kwiatów gdzie żyła długo i szczęśliwie u boku Księcia Elfów.
Młodzi aktorzy, za pracę włożoną w przygotowanie spektaklu, zostali nagrodzeni wielkimi brawami.
                                                                                                                  Dorota Drążek

        „Moje dziecko w szkole"

14 kwietnia 2016 roku w Szkole Podstawowej w Bychawie odbyło się spotkanie informacyjne połączone z prelekcją na temat "Sześciolatek i siedmiolatek w szkole" dla rodziców dzieci 6 i 7-letnich, które we wrześniu rozpoczną naukę w klasie I.
Spotkanie miało charakter informacyjny. Przybyłych rodziców powitała Pani Dyrektor Małgorzata Tudrujek. Zapoznała ona obecnych ze strukturą pracy szkoły i planowaną organizacją pracy w klasach pierwszych w przyszłym roku szkolnym. Poinformowała rodziców o pracy świetlicy szkolnej, a także o możliwości skorzystania z bezpłatnych zajęć pozalekcyjnych na terenie szkoły.
Następnie głos zabrała pani Małgorzata Guellard metodyk z Powiatowego Centrum Edukacji i Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Lublinie i zapoznała rodziców z elementami, które decydują o tym czy dziecko jest gotowe na podjęcie nauki w I klasie szkoły podstawowej
Ofertę edukacyjną naszej szkoły przedstawiła pani Małgorzata Grabczyńska, posiłkując się przygotowaną przez siebie prezentacją multimedialną.
                                                                                                              M. Grabczyńska

      Sprawdzian w klasie szóstej już za nami

We wtorek 5 kwietnia 2016 roku w całej Polsce szóstoklasiści pisali sprawdzian. Wyniki poznamy pod koniec maja.

      Sprawdzian w klasie szóstej - wtorek, 5 kwietnia!

Organizacja sprawdzianu tutaj

   

Informacja dla rodziców dzieci siedmioletnich i sześcioletnich
o zasadach przyjmowania do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
w Bychawie w roku szkolnym 2016/2017

I. Obwód Szkoły Podstawowej w Bychawie obejmuje: Bychawa miasto, Gałęzów - Kolonia Pierwsza, Osowa Kolonia, Wola Duża – Kolonia, Leśniczówka, Łęczyca, Marysin, Osowa, Podzamcze, Wandzin, Wola Duża, Zadębie, Wincentówek, Zdrapy, Olszowiec – Kolonia, Olszowiec, Romanów.

II. Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2016/2017 objęte są dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bychawie, które przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są od 15 marca do 15 kwietnia 2016r. Ponadto, rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które ma inne miejsce zameldowania niż miejsce zamieszkania składają oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bychawie.

III. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat. Zainteresowanym rodzicom szczegółowych informacji udziela pracownik sekretariatu szkoły.

IV. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

V. Postępowanie rekrutacyjne:

1. Postępowanie rekrutacyjne może rozpocząć się po uzgodnieniu z organem prowadzącym liczby oddziałów i ich liczebności, z zachowaniem miejsc rezerwowych dla uczniów przebywających do szkoły w ciągu roku szkolnego, zamieszkałych w obwodzie szkoły.
2. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.
3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.
4. Warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie do dyrektora szkoły przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata wniosku na druku określonym przez szkołę wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.
5. Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 określa zarządzenie Nr 6/OW/2016 Burmistrza Bychawy z dnia 29 stycznia 2016r. (które stanowi zał. nr 1).
6. Kryteria rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej i ich punktację określa uchwała Nr XVII/107/2016 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 28 stycznia 2016r. (która stanowi zał. nr 2).
7. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 45 pkt.
8. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły kolejno wg uzyskanej liczby punktów w zależności od liczby wolnych miejsc.
9. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników decyzję o przyjęciu kandydata (kandydatów) podejmuje komisja rekrutacyjna.
10. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.
11. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 10. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
12. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
13. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt 12, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.
                                                                                             Bychawa, dnia 26.02.2016r.
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Nazwa dokumentu

 Informacja o zasadach przyjmowania do klasy pierwszej pobierz
 Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej w Bychawie pobierz
 Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2016/2017 pobierz
 Wniosek o przyjęcie dziecka sześcioletniego do kl. I  na rok szkolny 2016/2017 pobierz
 Oświadczenie do kryterium nr 3 pobierz
 Oświadczenie do kryterium nr 4 pobierz
 Oświadczenie do kryterium nr 5 pobierz
 Oświadczenie do kryterium nr 6 pobierz
 Oświadczenie do kryterium nr 7 pobierz


 

więcej...

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie

7