Rok szkolny 2014/2015

Informacja dla rodziców dzieci siedmioletnich, sześcioletnich i pięcioletnich
o zasadach przyjmowania do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej
w Bychawie w roku szkolnym 2015/2016

I. Obwód Szkoły Podstawowej w Bychawie obejmuje: Bychawa miasto, Gałęzów - Kolonia Pierwsza, Osowa Kolonia, Wola Duża – Kolonia, Leśniczówka, Łęczyca, Marysin, Osowa, Podzamcze, Wandzin, Wola Duża, Zadębie, Wincentówek, Zdrapy, Olszowiec – Kolonia, Olszowiec, Romanów.

II. Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci siedmioletnie (rocznik 2008 urodzone od 1 lipca do 31 sierpnia ) oraz dzieci sześcioletnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bychawie, które przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są od 1 marca do 15 kwietnia 2015r. Ponadto, rodzice/prawni opiekunowie dziecka, które ma inne miejsce zameldowania niż miejsce zamieszkania składają oświadczenie o miejscu zamieszkania dziecka w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bychawie.

III. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 5 lat, jeżeli wykazuje psychofizyczną dojrzałość do podjęcia nauki szkolnej na podstawie opinii poradnii psychologiczno – pedagogicznej. Decyzję o wcześniejszym przyjęciu dziecka do szkoły podstawowej podejmuje dyrektor szkoły.

IV. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

V. Postępowanie rekrutacyjne:

1. Postępowanie rekrutacyjne może rozpocząć się po uzgodnieniu z organem prowadzącym liczby oddziałów i ich liczebności, z zachowaniem miejsc rezerwowych dla uczniów przybywających do szkoły w ciągu roku szkolnego, zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2. Jeżeli szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły.

3. Postępowanie rekrutacyjne prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

4. Warunkiem udziału w postępowaniu rekrutacyjnym jest złożenie do dyrektora szkoły przez rodziców/ prawnych opiekunów kandydata wniosku na druku określonym przez szkołę wraz z wymaganymi dokumentami. Wzór wniosku do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły.

5. Kryteria rekrutacji do publicznej szkoły podstawowej:

1) niepełnosprawność kandydata,
2) niepełnosprawność rodziców/ prawnych opiekunów kandydata,
3) rodzeństwo kandydata spełnia w szkole obowiązek szkolny,
4) szkoła znajduje się w miejscowości, w której pracuje(ą) rodzic(e)/prawny(i) opiekun(owie) albo w pobliżu lub na trasie dojazdu do miejsca pracy rodzica(ów)/ prawnego(ych) opiekuna(ów) kandydata,

5) kandydat ma możliwość dojazdu do szkoły autobusem szkolnym.

6. Kryteria wymienione w pkt. 5 podlegają następującej punktacji:
pkt. 5.1) – 10 pkt,
pkt. 5.2) – 10 pkt,
pkt. 5.3) – 5 pkt,
pkt. 5.4) – 5 pkt,
pkt. 5.5) – 5 pkt.

7. W wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat może uzyskać maksymalnie 35 pkt.

8. Kandydaci będą przyjmowani do szkoły kolejno wg. uzyskanej liczby punktów w zależności od liczby wolnych miejsc.

9. W przypadku uzyskania przez grupę kandydatów równorzędnych wyników decyzję o przyjęciu kandydata (kandydatów) podejmuje komisja rekrutacyjna.

10. Terminy rekrutacji:
1) Postępowanie rekrutacyjne odbywa się w terminie od 1 marca do 30 kwietnia każdego roku.
2) Składanie wniosków i wymaganej dokumentacji o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej odbywa się od 1 marca do 15 kwietnia każdego roku.
3) Komisja rekrutacyjna rozpatruje wnioski w terminie od 16 do 25 kwietnia każdego roku.
4) Ogłoszenie wyników rekrutacji odbywa się w dniu 26 kwietnia poprzez wywieszenie list na tablicy w szkole.
5) W przypadku, gdy podane terminy dotyczące rekrutacji wypadają w dni wolne od pracy obowiązującym jest kolejny dzień roboczy następujący po danym terminie.

11. Wymagane dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów rekrutacji zawartych w pkt. 5:
1) orzeczenie o niepełnosprawności kandydata (oryginał dokumentu),
2) oświadczenie o niepełnosprawności rodziców/prawnych opiekunów kandydata,
3) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o spełnianiu przez rodzeństwo kandydata obowiązku szkolnego w tej szkole,
4) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o miejscu pracy,
5) oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów kandydata o możliwości dojazdu do szkoły autobusem szkolnym.

12. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły.

13. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 12. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.

14. Rodzice/prawni opiekunowie kandydata mogą wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

15. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt

14, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

Informacja składa się z 4 ponumerowanych stron.

Bychawa, dnia 27.02.2015 r.

Nazwa dokumentu

 Informacja o zasadach przyjmowania do klasy pierwszej pobierz
 Karta zgłoszenia dziecka do Szkoły Podstawowej w Bychawie pobierz
 Wniosek o przyjęcie kandydata do klasy pierwszej na rok szkolny 2015/2016 pobierz
 Oświadczenie do kryterium nr 2 pobierz
 Oświadczenie do kryterium nr 3 pobierz
 Oświadczenie do kryterium nr 4 pobierz
 Oświadczenie do kryterium nr 5 pobierz

    

     Sport szkolny - tenis stołowy

W poniedziałek 23 lutego 2015 roku odbyły się Mistrzostwa Szkoły w tenisie stołowym w kategorii indywidualnej chłopców klas IV-VI. Do zawodów przystąpiło 44 zawodników. Statuetki ufundowane przez miłośnika sportu młodzieżowego otrzymali: za I miejsce Stanisław Zdybel, za II miejsce Patryk Kmieć i za III miejsce Konrad Kania. Gratulacje.
Wyniki>>>

     Dzień Bezpiecznego Internetu w naszej szkole

W bieżącym roku Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony był 10 lutego. Ze względu na ferie zimowe obchody DBI w naszej szkole zostały zorganizowane w środę 18 lutego. Akcja prowadzona była cały dzień i objęła wszystkich uczniów. Dziewczęta z klasy IV a w każdej klasie przypomniały podstawowe zasady dotyczące bezpiecznego korzystania z Internetu oraz rozdawały kolorowe ulotki. Również dla rodziców przygotowaliśmy szereg materiałów. W holu szkoły została ustawiona gazetka, do której obejrzenia i poczytania zapraszamy jeszcze przez kilka dni.
Poszerzajmy naszą wiedzę na temat zagrożeń związanych z użytkowaniem internetu, by tak jak brzmi hasło przewodnie tegorocznego DBI – "Razem tworzyć lepszy internet".
                                                                                                            Krystyna Kostrzewska

     Zbieramy plastikowe nakrętki

Zbieramy nakrętki dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Celem zbiórki jest zakup prezentów oraz spełnienie marzeń podopiecznych hospicjum. Zakrętkożerca stanął w naszej szkole i czeka, by pożreć jak najwięcej nakrętek. Nie wykręcaj się, pomóż chorym dzieciom!
                                                                                                        Samorząd Uczniowski

        Walentynkowa poczta    

Tegoroczna walentynkowa poczta, ze względu na ferie zimowe, dotarła nieco później do naszej szkoły, bo we wtorek 17 lutego. Całe dopołudnie uczniowie z Samorządu Uczniowskiego roznosili walentynki, a po południu wszyscy chętni bawili się na dyskotece.

     Lubicie koty?

Prace plastyczne wykonane przez uczniów klasy I a, pod kierunkiem pani Sławomiry Wrzesińskiej.

 

     62. Światowy Dzień trędowatych

1 lutego 2015 roku, 15 uczniów naszej szkoły po raz czwarty, prowadziło akcję na rzecz ludzi dotkniętych trądem. W kościele parafialnym po każdej mszy świętej uczniowie prowadzili kwestę na ten cel. Po zakończonej zbiórce pod opieką rodziców p. Golika, p. Zych, p. Kondrackiej, p. Szafran, p. Pawlak - wolontariusze dokonali przeliczenia zebranej kwoty. Zebrana suma to 2000 zł. Pieniądze zostały wpłacone na konto Fundacji Polskiej Raoula Follereau, która przekazuje fundusze polskim placówkom misyjnym w Afryce. Serdeczne podziękowania składam wszystkim towarzyszącym i zaangażowanym w akcję rodzicom.
Na wyróżnienie zasługuje wspaniała postawa uczniów wolontariuszy: klasa IV a – Gabriela Golik, Michał Pawelec, Natalia Przybylska, Kamila Ziętek, Aleksandra Zych, klasa IV b – Hanna Michalewska, klasa I a – Piotr Augustynowicz, Zuzanna Górska, Patrycja Kondracka, Julia Korba, Szymon Lipiński, Agata Nowak, Aleksadra Pawlak, Bartłomiej Pawlak i Igor Szafran.
                                                                                                       Sławomira Wrzesińska

      10 lutego - Dzień Bezpiecznego Internetu

10 lutego 2015 roku będziemy już po raz 11 obchodzić Dzień Bezpiecznego Internetu. W Polsce Dzień Bezpiecznego Internetu od 2005 roku organizowany jest przez Fundację Dzieci Niczyje oraz Naukową i Akademicką Sieć Komputerową (NASK) – realizatorów unijnego programu Safer Internet.

Hasło tegorocznych obchodów „Razem tworzymy lepszy Internet”
będzie zwracało uwagę na to, że każdy internauta może przyczynić się do tego, że Internet będzie miejscem bezpiecznym i pozytywnym. Każdy z nas ponosi odpowiedzialność za to, co robi w Sieci i w jaki sposób z niej korzysta. Będziemy również zwracali uwagę na potencjał sieci oraz różne możliwości jej zastosowania - w edukcji, w kontaktach z rówieśnikami, a także jako formę twórczej rozrywki. Więcej...

W internecie na niebezpieczne pytania udzielaj bezpiecznych odpowiedzi!

 

      Zabawa choinkowa - 31 stycznia

     Dzień babci i dziadka w klasie II c

30 stycznia uczniowie klasy II c zaprosili do szkoły niezwykłych gości – swoje babcie i dziadków, którzy niedawno obchodzili swoje święto. Klasowa uroczystość była jednocześnie swoistą „podróżą w czasie”. Przygotowane przez dzieci wiersze, piosenki, upominki i pytania dotyczyły bowiem rodzinnych historii i miały skłaniać dzieci do ich poznawania, a dziadków i babcie do miłych wspomnień. Jesteśmy przekonani, że dzień 30 stycznia 2015 roku także wszyscy będziemy mile wspominać!
                                                                                                             wych. Małgorzata Gąbka

       Podsumowanie wyników nauczania po I półroczu  roku szkolnego 2014/2015


 Prymusi   czytaj więcej>>

Laureaci konkursów    czytaj więcej>>

100% frekwencja      czytaj więcej>>

 

 

       Informacja dla rodziców

Prosimy o zapoznanie się z procedurą postępowania dotyczącą zasad odbierania dziecka ze szkoły i przystanku, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom Szkoły Podstawowej
w Bychawie. Więcej>>>

 

      Laureaci konkursu z języka angielskiego

Wyniki szkolnego konkursu z języka angielskiego dla uczniów klas czwartych
„The Master of Spelling”
I miejsce: Gabriela Golik /IV a/, Aleksandra Małek /IV b/
II miejsce: Paulina Sulowska /IV b/
III miejsce: Natalia Przybylska /IV a/
wyróżnienie: Aleksandra Zych /IV a/

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

        Spotkania z rodzicami

W środę 28 stycznia 2015 roku w Szkole Podstawowej w Bychawie odbędą się spotkania wychowawców klas I - VI z rodzicami, poświęcone podsumowaniu ocen zachowania oraz z przedmiotów, uzyskanych przez uczniów w I półroczu roku szkolnego 2014/2015.
 
Klasy I-III godz. 1615 -1715
Klasy IV-VI godz. 1715 -1815


     Pamiętajmy o życzeniach!

   

     Sprawdzian w szóstej klasie w roku szkolnym 2014/2015Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązywać będzie nowa formuła sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jedną ze zmian będzie obowiązkowy egzamin z języka obcego.
 
Zachęcamy uczniów i rodziców do poznania szczegółów na naszej stronie w zakładce
"O sprawdzianie w klasie VI" lub bezpośrednio na stronie "OKE w Krakowie".

Sprawdzian odbędzie się 1 kwietnia 2015 roku.

    

więcej...

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie