Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016


Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2015/2016 w Szkole Podstawowej w Bychawie w dniu
1 września 2015 r.


8.30 – Msza Święta w Kościele Parafialnym.

Po Mszy Świętej uczniowie przechodzą do szkoły: klasy I - VI spotykają się z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami na placu rekreacyjnym.

W przypadku niesprzyjającej pogody klasy I i IV spotykają się z Dyrekcją Szkoły i wychowawcami w sali gimnastycznej, natomiast klasy II, III, V i VI przechodzą do sal lekcyjnych na spotkanie
z wychowawcami.

     Informacja dla rodziców dotycząca
Rządowego programu „WYPRAWKA SZKOLNA” 2015

Wyprawka szkolna obejmuje:
1. uczniów uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum
2. uczniów:
a) słabowidzących,
b) niesłyszących,
c) słabosłyszących,
d) z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
e) z niepełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
f) z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
g) z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
h) z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej
– posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą”, uczęszczających
w roku szkolnym 2015/2016 do klas III, V i VI szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, klasy II i III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów
z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów
z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

3) uczniowie niepełnosprawni, o których mowa wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny,
4) w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2015 r., z ustawy o świadczeniach rodzinnych (w bieżącym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 574 zł netto na osobę w rodzinie),

Jako dochód należy rozumieć, dochód członków rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym 2013, ustalony zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 114):
„rodzina oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia,
a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko”.


6) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2013r. poz.182, z 2012r. poz. 1544 i 1548 oraz z 2013r. poz. 509) 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji Burmistrza Miasta,
„Art. 7 ustawy o pomocy społecznej brzmi: Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom
w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony);
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.”

7) wnioski z prośbą o przyznanie wyprawki znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz w szkole,
8) wnioski ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie – od 19 sierpnia do 2 września 2015 r., do sekretariatu szkoły,

Uwaga - do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych
w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego
(decyzja
o przyznaniu świadczeń rodzinnych).


9) rodzice/ prawni opiekunowie dokonują zakupu podręczników. Zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, dokonuje dyrektor szkoły na podstawie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2015 r. będzie wynosić: kl. III - do kwoty 225 zł.

Wniosek o dofinansowanie ze względu na kryterium dochodowe

Wniosek o dofinansowanie poza kryterium

 

     Informacja dla nauczycieli

W dniu 26 sierpnia 2015 roku /środa/ odbędzie się zebranie Rady Pedagogicznej. Rozpoczęcie o godzinie 1000.

 

 

      Wyprawka pierwszej klasy w roku szkolnym 2015/2016

 

czytaj więcej>>

do pobrania>>

       


      Zakończenie roku szkolnego

26 czerwca 2015 r. odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015.

 

       Podsumowanie osiągnięć roku szkolnego 2014/2015

Prymusi czytaj więcej>>

Laureaci konkursów  czytaj więcej>>

Stypendyści czytaj więcej>>


Uczniowie ze 100% frekwencją
 
czytaj więcej>>

Najlepsi sportowcy szkoły
 
czytaj więcej>>      Uwaga rodzice!


W związku ze zmianą przepisów dotyczących druków szkolnych, uczniowie posiadający legitymację szkolną bez wpisanego numeru PESEL proszeni są o zgłoszenie się do sekretariatu szkoły w celu uaktualnienia danych.

Legitymacja bez numeru PESEL nie będzie upoważniała do zniżek przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego.

 

     W Magicznych Ogrodach

23 czerwca 2015 r. uczniowie klasy I ca i I b wraz z opiekunami uczestniczyli w wycieczce do bajkowej krainy „Magicznych Ogrodów” we wsi Trzcianki koło Janowca.

     Uroczyste podsumowanie konkursu matematycznego

17 czerwca w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Bychawie odbyło się oficjalne podsumowanie XV Gminnego Konkursu Matematycznego pod honorowym patronatem Burmistrza Bychawy. Laureaci i wyróżnieni uczniowie otrzymali nagrody i pamiątkowe dyplomy. Gratulacje.


      Zbieramy plastikowe nakrętki

Zbieramy nakrętki dla Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia. Celem zbiórki jest zakup prezentów oraz spełnienie marzeń podopiecznych hospicjum. Zakrętkożerca stanął w naszej szkole i czeka, by pożreć jak najwięcej nakrętek. Nie wykręcaj się, pomóż chorym dzieciom!
                                                                                                        Samorząd Uczniowski

    

więcej...

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie