Rok szkolny 2014/2015

 

     Informacja dla rodziców!


12.09.2014 r. (piątek) odbędą się spotkania wychowawców oddziałów z rodzicami według następującego harmonogramu:
- klasy IV – VI  godz. 16.15 – 17.15
- klasy I – III      godz. 17.15 – 18.15.

W czasie wywiadówek w sekretariacie szkoły rodzice mogą uregulować składkę na ubezpieczenie (41 zł od dziecka).

     Wybory do Samorządu Uczniowskiego


Wkrótce wybory do Samorządu Uczniowskiego. Od tego roku, o stanowisko przewodniczącego SU mogą ubiegać się wszyscy chętni uczniowie klas V i VI, którzy spełniają następujące warunki:
- uzyskali dobre lub bardzo dobre wyniki w nauce,
- otrzymali minimum dobrą ocenę z zachowania na koniec roku.

Kandydat na stanowisko przewodniczącego powinien również być osobą:
- odpowiedzialną,
- kulturalną,
- uczciwą,
- odważną,
- umiejącą współpracować z innymi,
- pomysłową.
Wszyscy zainteresowani pracą w Samorządzie Uczniowskim proszeni są
o skontaktowanie się z opiekunami SU (p. E. Baran lub p. D. Piskorska) do 9 września
.

                                                                                                                        Opiekunowie SU      Rozpoczęcie roku szkolnego 2014/2015

1 września 2014 roku uroczyście rozpoczęliśmy nowy rok szkolny. Po oficjalnym przywitaniu uczniów przez dyrekcję szkoły oraz wystąpieniach zaproszonych gości, uczniowie klas pierwszych i czwartych poznali swoich wychowawców z którymi, po zakończeniu uroczystości, udali się do klas lekcyjnych.

 

         Informacja dla rodziców dotycząca Rządowego programu „WYPRAWKA SZKOLNA” 2014


Wyprawka szkolna:
a) obejmuje uczniów klas II, III i VI szkoły podstawowej,
b) pomocą w zakresie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, (...), dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania objęto także uczniów:
• słabowidzących,
• niesłyszących,
• słabosłyszących,
• z niepełnosprawnością ruchową, w tym afazją,
• z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
• z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym lub znacznym
• z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej,
- posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa (w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.), uczęszczający w roku szkolnym 2014/2015 do szkół podstawowych (z wyjątkiem klasy I),*

c) uczniowie niepełnosprawni, o których mowa wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego mają prawo ubiegać się o dofinansowanie w programie „Wyprawka szkolna" bez względu na dochód, na jednego członka rodziny,

d) w przypadku uczniów, którzy ubiegają się o pomoc na podstawie kryterium dochodowego w 2014 r. dla uczniów z wszystkich klas objętych programem wprowadzono jednolite kryterium dochodowe,
z ustawy o świadczeniach rodzinnych (w bieżącym roku kwota uprawniająca do otrzymania pomocy wynosi 539 zł netto na osobę w rodzinie),


Jako dochód należy rozumieć, dochód członków rodziny osiągnięty w roku kalendarzowym 2012, ustalony zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 z późn. zm.):
„rodzina oznacza odpowiednio następujących członków rodziny: małżonków, rodziców dzieci, opiekuna faktycznego dziecka oraz pozostające na utrzymaniu dzieci w wieku do ukończenia 25 roku życia,
a także dziecko, które ukończyło 25 rok życia legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością rodzinie przysługuje świadczenie pielęgnacyjne. Do członków rodziny nie zalicza się dziecka pozostającego pod opieką opiekuna prawnego, dziecka pozostającego w związku małżeńskim, a także pełnoletniego dziecka posiadającego własne dziecko”.


e) w przypadkach określonych w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U.
z 2013 r. poz.182, z 2012 r. poz. 1544 i 1548 oraz z 2013 r. poz. 509) 5 proc. uczniów z klas objętych programem, ale niespełniających żadnego z powyższych kryteriów, może otrzymać wyprawkę na podstawie pozytywnej decyzji Burmistrza Miasta,
„Art. 7 ustawy o pomocy społecznej brzmi: Pomocy społecznej udziela się osobom i rodzinom
w szczególności z powodu:
1) ubóstwa;
2) sieroctwa;
3) bezdomności;
4) bezrobocia;
5) niepełnosprawności;
6) długotrwałej lub ciężkiej choroby;
7) przemocy w rodzinie;
7a) potrzeby ochrony ofiar handlu ludźmi;
8) potrzeby ochrony macierzyństwa lub wielodzietności;
9) bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zwłaszcza w rodzinach niepełnych lub wielodzietnych;
10) (uchylony);
11) trudności w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą;
12) trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
13) alkoholizmu lub narkomanii;
14) zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej;
15) klęski żywiołowej lub ekologicznej.”

f) wnioski z prośbą o przyznanie wyprawki znajdują się na stronie internetowej szkoły oraz w szkole,
g) wnioski ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami, należy składać w nieprzekraczalnym terminie – od 18 sierpnia do 4 września 2014 r., do sekretariatu szkoły.

Uwaga - do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów. W uzasadnionych przypadkach do wniosku można dołączyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - oświadczenie o wysokości dochodów. Jeżeli rodzina ucznia korzysta ze świadczeń rodzinnych
w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego, można przedłożyć - zamiast zaświadczenia o wysokości dochodów - zaświadczenie o korzystaniu ze świadczeń rodzinnych w formie zasiłku rodzinnego lub dodatku do zasiłku rodzinnego (decyzja
o przyznaniu świadczeń rodzinnych).


h) rodzice/ prawni opiekunowie dokonują zakupu podręczników. Zwrotu kosztów zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, dokonuje dyrektor szkoły na podstawie faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica lub prawnego opiekuna, rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie podręczników.

WYSOKOŚĆ DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie zakupu podręczników w 2014 r. będzie wynosić:
- kl. II - III - do kwoty 225 zł
- kl. VI szkoły podstawowej - do kwoty 325 zł.

Nazwa dokumentu

 Wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników dla ucznia klasy II  pobierz
 Wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników dla ucznia klasy III  pobierz
 Wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników dla ucznia klasy VI  pobierz
  Wniosek o dofinansowanie do zakupu podręczników dla ucznia poza kryterium pobierz

   

      Informacja dla rodziców - podręczniki  

Informacja dla rodziców uczniów Szkoły Podstawowej w Bychawie dotycząca podręczników obowiązujących w roku szkolnym 2014/2015

1. Uczniowie klasy I – szej zostaną wyposażeni w bezpłatne podręczniki i ćwiczenia do edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego we wrześniu 2014 r.

2. Rodzice zakupują do klasy I – szej podręcznik do religii.

3. Wykaz materiałów i przyborów dla ucznia klasy I – szej:
• 1 zeszyt do religii
• 2 zeszyty w kratkę
• 2 zeszyty w trzy linie
• Nożyczki z zaokrąglonymi końcami
• Kredki ołówkowe
• Kredki Bambino
• Klej
• Gumka do ścierania
• Ołówek
• Pióro na naboje
• Długopis z zielonym wkładem
• Flamastry
• Kredki pastele
• Farby plakatowe
• Naczynia na wodę
• 2 pędzle ( gruby i cienki)
• 1 blok rysunkowy mały
• 1 blok rysunkowy kolorowy mały
• 1 blok techniczny mały
• 1 blok techniczny duży
• 1 blok rysunkowy kolorowy - duży
• 1 blok techniczny kolorowy - duży
• Papier kolorowy- wycinanka
• Plastelina
• Papier kolorowy xero - po 10 szt. Różne kolory ( min. 4 kolory)
• 2 papiery toaletowe
• 2 ręczniki papierowe
• 4 paczki chusteczek higienicznych

4. Rodzice zakupują podręczniki i ćwiczenia dla uczniów klasy II, III, IV, V i VI – tej zgodnie ze szkolnym zestawem podręczników na rok szkolny 2014/2015.

5. Rodzice uczniów klasy II, III i VI – tej będą mieli możliwość skorzystania z dofinansowania do podręczników szkolnych w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Termin składania wniosków będzie podany na stronie internetowej szkoły i na tablicy ogłoszeń.

6. Szkolny zestaw podręczników na rok szkolny 2014/2015 - tutaj

                                                                                                       Bychawa, dnia 4.07.2014 r.

 

     Sprawdzian w szóstej klasie w roku szkolnym 2014/2015Od roku szkolnego 2014/2015 obowiązywać będzie nowa formuła sprawdzianu w szóstej klasie szkoły podstawowej. Jedną ze zmian będzie obowiązkowy egzamin z języka obcego.
 
Zachęcamy uczniów i rodziców do poznania szczegółów na naszej stronie w zakładce
"O sprawdzianie w klasie VI" lub bezpośrednio na stronie "OKE w Krakowie".

    

Copyright © by Szkoła Podstawowa w Bychawie