Rekrutacja do klas pierwszych

Informacja dla rodziców dzieci siedmioletnich i  sześcioletnich o zasadach przyjmowania do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej w Bychawie w roku szkolnym 2020/2021.

Obwód Szkoły Podstawowej w Bychawie obejmuje: Bychawa miasto, Gałęzów – Kolonia Pierwsza, Osowa Kolonia, Wola Duża – Kolonia, Leśniczówka, Łęczyca, Marysin, Osowa, Podzamcze, Wandzin, Wola Duża, Zadębie, Wincentówek, Zdrapy, Olszowiec – Kolonia, Olszowiec, Romanów, Skawinek.

Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2020/2021 objęte są dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej w Bychawie, które przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia. Wzór zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w sekretariacie szkoły. Zgłoszenia przyjmowane są do 7 lutego 2020r.

Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:

– korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo

–   posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej  o możliwości rozpoczęcia  nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Terminy rekrutacji są uregulowane zarządzeniem Nr 2/OW/2020 Burmistrza Bychawy (zał. Nr 1).

Kryteria rekrutacji są uregulowane uchwałą Nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Bychawie (zał. Nr 2).

Dokumenty dotyczące rekrutacji do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie szkoły od 10.02.2020r.

Bychawa, dnia 27.01.2020r.

Do zapoznania się:

INFORMACJE o SZKOLE – prezentacja

DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA – prezentacja

 

Dokumenty do pobrania:

Zarządzenie Burmistrza Bychawy

Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Bychawy

Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Bychawy

Karta zgłoszenia dziecka

Oświadczenie kryterium nr 3

Oświadczenie kryterium nr 4

Oświadczenie kryterium nr 5

Oświadczenie zal nr 6 do rekrutacji

Oświadczenie zał nr 7 rekrutacja

Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły