Zapraszamy do zapoznania się z blogiem  koła rowerowego.
Znajdziesz tu wszystkie informacje związane z działalnością koła rowerowego w szkole. 

Regulamin

Rozdział I
Postanowienia ogólne
1. Koło Rowerowe Szkoły Podstawowej w Bychawie powołane zostało przez grupę nauczycieli uprawiających szkolną turystykę rowerową.
2. Do Koła Rowerowego może należeć każdy uczeń, rodzic, nauczyciel akceptujący zapisy niniejszego regulaminu, z zastrzeżeniami pkt. 3 i 7 regulaminu.
3. Rodzice mogą należeć do Koła Rowerowego do końca roku szkolnego, w którym dziecko pobiera naukę w szkole podstawowej.
4. Regulamin Koła Rowerowego określa:
   a. Cele i zadania
   b. Zarządzanie
   c. Zasady funkcjonowania
   d. Zasady upowszechniania informacji o działalności Koła Rowerowego
5. Miejscem spotkań Koła Rowerowego jest siedziba Szkoły Podstawowej w Bychawie.
6. Udział w Kole Rowerowym jest dobrowolny i bezpłatny po wypełnieniu deklaracji członkowskiej. Wypełnienie deklaracji jest obowiązkowe dla wszystkich chętnych.
7. Do Koła Rowerowego mogą należeć uczniowie klas VII. i VIII. SP oraz oddziałów gimnazjalnych do czasu ich wygaśnięcia, posiadający uprawnienia prawne do poruszania się drogami publicznymi, tj. kartę rowerową lub prawo jazdy kategorii AM.
8. Uczniowie, jako osoby nieletnie mogą należeć do koła wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub prawnych opiekunów, przy jednoczesnym braku przeciwwskazań lekarskich.
9. Członkowstwo uczniów w Kole Rowerowym wygasa po ukończeniu szkoły.
10. Nabór członków Koła Rowerowego jest jawny. Termin naboru zostaje podany do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły i w gazetce ściennej.

Rozdział II
Cele i zadania Koła Rowerowego
1. Promowanie aktywnego spędzania czasu na rowerze.
2. Popularyzacja walorów przyrodniczych, krajobrazowych i architektonicznych Lubelszczyzny
3. Tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiej turystyki rowerowej w szkole i jej otoczeniu.
4. Integracja społeczności szkolnej w ramach szkoły , w relacjach międzyszkolnych i w kontaktach z instytucjami których podmiotem działania jest krajoznawstwo i turystyka.
5. Organizowanie rajdów rowerowych i zajęć dydaktycznych jako zadań krajoznawczo – turystycznych wzbogacających ofertę edukacyjną szkoły.
6. Aktywności Koła Rowerowego Szkoły Podstawowej w Bychawie mogą mieć formę przedsięwzięcia lub innowacji pedagogicznej po wcześniejszej akceptacji Rady Pedagogicznej.
7. Dopuszcza się możliwość podejmowania działań zmierzających do objęcia aktywności Koła Rowerowego Patronatem Burmistrza Bychawy jako organu prowadzącego szkołę i Patronatem Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bychawie.

Rozdział III
Zarządzanie
1. Powołuje się władze Koła w składzie: Przewodniczący, Zastępca Przewodniczącego i Kronikarz.
2. Nadzór nad Kołem Rowerowym sprawuje Dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie.
3. Władze Koła Rowerowego są powoływane kadencyjnie w roku powstania koła na okres II półrocza, a w kolejnych latach na okres roczny, w czasie pierwszego miesiąca nauki szkolnej.
4.Przyjmuje się zasadę, że Przewodniczącym Koła Rowerowego zostaje wybrany kandydat będący czynnym nauczycielem Szkoły Podstawowej w Bychawie, za jego zgodą.
5. Zgodnie z celami utworzenia koła władze powoływane są do kierowania całą działalnością Koła Rowerowego m.in.:
  – ogłaszania naboru członków, – sporządzania kontraktu z przydziałem zadań do realizacji i prowadzenia zaplanowanych zajęć dydaktycznych,
  – zaplanowania i przygotowania odpowiednich tras wycieczek pod względem możliwości fizycznych, atrakcyjności i bezpieczeństwa uczestników,
  – powiadamiania na stronie internetowej szkoły w zakładce koła rowerowego o programach wycieczek rowerowych i zamieszczanie tam sprawozdań po ich odbyciu,
  – zapewniania właściwej organizacji przebiegu wycieczki, tj. omówienie trasy i występujących na niej zagrożeń, wyznaczenie opiekunów grup, którzy są odpowiedzialni za tempo jazdy dostosowane do możliwości uczestników i terenowych warunków trasy, określenie sposobu wzajemnej komunikacji, wyznaczenie osób odpowiedzialnych za apteczkę pierwszej pomocy i obsługę techniczną rowerów.
6. Uczestnik wypraw rowerowych powinien być koleżeński, dostosować się bezwzględnie do wskazówek osób funkcyjnych, starać się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach i brać w nich aktywny udział oraz dbać o dobry wizerunek Koła Rowerowego.
7. Uczeń, członek Koła Rowerowego Szkoły Podstawowej w Bychawie powinien pracować nad oceną zachowania w danym roku szkolnym. Ocena zachowania niższa niż dobra zawiesza ucznia w prawach członka Koła Rowerowego.

Rozdział IV
Zasady funkcjonowania Koła
1. Przyjęto zasadę zajęć teoretycznych i praktycznych Koła Rowerowego. Zajęcia teoretyczne odbywają się w budynku szkoły w Bychawie w comiesięcznych spotkaniach edukacyjnych, których celem jest wspólne planowanie i realizacja wycieczek rowerowych do wybranych miejsc w regionie. Zajęcia praktyczne to wycieczki turystyczno – krajoznawcze jedno i kilkudniowe zaplanowane po Małej Ojczyźnie i regionie.
2. Zajęcia edukacyjne przygotowujące uczniów do udziału w wycieczkach rowerowych są inicjowane i realizowane przez nauczycieli- członków koła w ramach tematyki wyjazdowej wg wspólnie przyjętego harmonogramu spotkań.
3. Zbiórki rowerzystów odbywają się w ustalonym terminie w szkole lub plenerze w miarę odpowiednich warunków pogodowych. Miejsce zbiórki określane jest każdorazowo przez Przewodniczącego Koła, bądź jego Zastępcę.
4. Członkowie koła rowerowego mogą brać udział w imprezach rekreacyjnych i promocyjnych organizowanych przez Gminę i inne podmioty zewnętrzne tylko za zgodą władz koła na pisemne zaproszenie organizatorów.
5. Koło Rowerowe uczniom – uczestnikom rajdów i wycieczek zapewnia kask rowerowy, odblaskową kamizelkę i obsługę techniczną świadczoną przez wyznaczone osoby.
6. Każda impreza rowerowa firmowana przez Koło Rowerowe Szkoły Podstawowej w Bychawie powinna być objęta dodatkowym komunikacyjnym ubezpieczeniem turystycznym (NW) wykupionym w towarzystwie ubezpieczeniowym dla wszystkich uczniów uczestników wyjazdu przez rodziców uczniów – członków koła. Pełnoletni uczestnicy wyjazdu rowerowego ubezpieczają się na zasadzie dobrowolności.
7. Postanowienia regulaminu obowiązują każdego członka Koła Rowerowego.

Rozdział V
Zasady upubliczniania informacji i wizerunku
1. Prawo do ogłoszeń, zamieszczania wydarzeń i fotorelacji z działalności Koła posiadają władze Koła Rowerowego lub wyznaczone osoby funkcyjne.
2. Władze Koła pozyskują od uczestników rajdów i wycieczek zgodę na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych na potrzeby koła, akceptację publikacji wizerunku i osiągnięć oraz zgodę na promocję aktywności rowerowych w materiałach i informacjach koła.

Rozdział VI
Postanowienia końcowe
1. Zmiany w regulaminie dokonywane są w formie pisemnej na wniosek Władz Koła Rowerowego przez większość członków.
2. Koło Rowerowe używa znaków graficznych – papieru firmowego i własnego loga. Mają one identyfikować działalność koła w promocji wewnętrznej i zewnętrznej.
3. Protokoły i inne pisma Koła Rowerowego znajdują się w dokumentacji zespołu promocji szkoły firmującego działalność koła.
4. Koło Rowerowe Szkoły Podstawowej w Bychawie rozpoczyna swoją działalność od II półrocza roku szkolnego 2017/2018.

Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w czasie zajęć

Regulamin wycieczki rowerowej

• respektować przepisy kodeksu drogowego – to podstawowy warunek bezpieczeństwa rowerzysty;
• na wycieczkę wyjeżdżać tylko sprawnym rowerem, dostosowanym do warunków fizycznych rowerzysty;
• wszyscy uczniowie muszą posiadać kartę rowerową;
• liczebność – 2 opiekunów na grupę 10 – 13 uczniów (zgodnie z prawem o ruchu drogowym w kolumnie rowerów nie może jechać więcej niż 15 osób);
• w przypadku kilku grup odstępy między nimi powinny wynosić co najmniej 200 metrów;
• prowadzący wycieczkę powinien jechać na początku, za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie, drugi opiekun na końcu grupy;
• tempo jazdy powinno być dostosowane do możliwości najsłabszego uczestnika;
• w czasie jazdy rzędem zachować odległość od 2,5 do 5 metrów w zależności od szybkości jazdy jadąc jak najbliżej prawej krawędzi drogi;
• przy zjazdach z dużych pochyłości zwiększyć odległość pomiędzy rowerzystami do 30 metrów, a 50 metrów na zakrętach;
• przy zjazdach ze wzniesień nie rozpędzać roweru i nie wyprzedzać, ponieważ takie zachowania mogą spowodować upadki;
• jazda w kolumnie dwójkowej dozwolona jest tylko w terenie niezabudowanym, gdy nie utrudnia to ruchu innych pojazdów;
• nie wolno jeździć bez trzymania kierownicy i zdejmować nóg z pedałów;
• o wyprzedzaniu innych pojazdów decyduje opiekun jadący na początku kolumny;
• jeśli rowerzystów zaskoczy burza, jazdę należy natychmiast przerwać i znaleźć bezpieczne schronienie, a rowery pozostawić w szyku luźnym w odległości kilkunastu metrów od miejsca w którym schronili się uczestnicy;
• uczestnicy powinni posiadać ubiór odpowiedni do jazdy, kamizelkę odblaskową oraz kask ochronny na głowie;
• z boku tylnego bagażnika z lewej strony powinno być przymocowane tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym.

Zbigniew Milanowski