Deklaracja dostępności strony internetowej

Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie zapewnia dostępność strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.sp.bychawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 24.07.2007r.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 30.01.2024r.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu poniższych niezgodności lub wyłączeń:
mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • są publikowane od wielu lat (od 2007r.) przez różnych redaktorów
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji – np. pliki udostępniane są dla programistów i narzucają schemat dokumentów, pliki w wersji pdf, lub w postaci graficznej bez możliwości konwersji /dostosowania formatu
  • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2024-03-15

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z redaktorem strony –  poprzez e-mail: sekretariat@sp.bychawa.pl

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej i składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, np. przez przekonwertowanie dokumentu na inny dogodny format, opisanie zawartości filmu, itp.

Żądanie powinno zawierać:

  • dane osoby zgłaszającej żądanie,
  • wskazanie, o którą informację ze strony internetowej chodzi,
  • sposób kontaktu.

Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Szkoła Podstawowa w Bychawie zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie oraz poinformuje o terminie realizacji żądania, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Adres: Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie ul. Szkolna 8,   23-100 Bychawa

Budynek, w którym znajduje się Szkoła Podstawowa im. Polski Niepodległej w Bychawie składa się z dwóch budynków połączonych łącznikiem. Budynki częściowo przystosowane są do potrzeb dla osób mających trudności w poruszaniu się.

Do Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie można dojechać samodzielnie. Osoby niepełnosprawne mogą dojechać bezpośrednio przed wejście do szkoły.

Na terenie Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie znajduje się ogólnodostępny bezpłatny parking z dwoma oznaczonymi dla osób niepełnosprawnych miejscami parkingowymi.

Przed wejściem do budynku jest domofon, którym można w razie potrzeby pomocy przywołać pracownika szkoły.
Posiadamy dwa podjazdy dla wózków inwalidzkich umożliwiające osobom niepełnosprawnym ruchowo samodzielne dostanie się do szkoły.
W szkole nie ma windy. Dla osób niepełnosprawnych ruchowo dostępna jest część budynków szkoły tj. pomieszczenia na poziomie parteru w obydwu  budynkach szkoły.
Szerokość korytarzy szkolnych jest dostosowana do przejazdu wózków inwalidzkich. Na parterze głównego budynku i parterze hali sportowej z zapleczem znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Szkoła nie posiada tłumacza języka migowego.

Ewakuacja zapewniona jest z części parteru przez główne drzwi wejściowe do szkoły oraz przez wyjścia z parteru w drugim budynku szkoły. Na korytarzach umieszczone są informacje o kierunkach i drogach ewakuacyjnych w formie wizualnej. W szkole opracowane są procedury ewakuacyjne oraz przeszkolono pracowników z ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji.