Uzasadnienie  potrzeby innowacji: 

Coraz większą popularność zarówno wśród dzieci, młodzieży, jak i osób dorosłych, zyskują także blogi internetowe, które z początku pełniły rolę wyłącznie internetowych pamiętników, współcześnie zaś stają się narzędziem dydaktycznym coraz chętniej wykorzystywanym przez nauczycieli, którzy chcą wzbogacić i zoptymalizować sam proces kształcenia. Blogi umożliwiają również połączenie dwóch ważnych elementów w rozwoju młodego człowieka: nauki oraz rozrywki. Blogi internetowe spełniają współcześnie również jeszcze jedną ważną funkcję, a mianowicie stały się one coraz częściej praktykowaną nową formą komunikacji pomiędzy nauczycielem a uczniem przy wykorzystaniu komputera oraz łącza internetowego. Ponadto, są one w coraz większym stopniu wykorzystywane do pozyskiwania szeregu różnych aktualnych oraz praktycznych informacji, których celem jest wzbogacenie procesu nauczania/uczenia się i samokształcenia uczniów. Blogi w XXI wieku stają się ważnym elementem edukacji zarówno dzieci, młodzieży, jak również i osób dorosłych.   Obecnie zadaniem nauczyciela powinno być  wykształcenie w uczniu postawy twórczej, która pozwoli mu się  odnaleźć w społeczeństwie informacyjnym. Tworzenie blogów może  być doskonałym sposobem na pobudzenie kreatywności dzieci i młodzieży. Sieć, która umożliwia publikacje własnej twórczości, może  być dla ucznia, zwłaszcza młodszego, przesłanką motywującą do pilnej pracy. Świadomość, że pracę może zobaczyć nie tylko nauczyciel, ale  także koledzy z klasy, szkoły oraz rówieśnicy z całej Polski, jest wyzwaniem skłaniającym do rzetelnego opracowania poruszanego przez ucznia tematu. Przestrzeń Internetu stwarza możliwość zaprezentowania swoich kompetencji szerokiemu gronu odbiorców, którego liczebność uzależniona jest od atrakcyjności publikacji oraz  promocji. Ponadto podczas zdobywania wiedzy poprzez Internet uczniowie  mają możliwość wybrania stopnia trudności oraz zaawansowania  informacji, dzięki czemu w szybki i efektywny sposób mogą pogłębiać  swoją wiedzę.

Cele innowacji  pedagogicznej:

Główny cel innowacji: Zasadniczym celem jest medialne dokumentowanie aktywności rowerowych członków koła rowerowego w celu promocji szkolnej turystyki rowerowej. Cele szczegółowe: wzbogacanie zasobu wiadomości o elementy wiedzy informatycznej,wzbogacanie umiejętności o elementy pracy z komputerem,wzbogacanie wiedzy o umiejętności publikowania postów na blogu,umiejętność dokumentowania w postaci elektronicznej tekstów oraz zdjęć z rajdów rowerowych koła rowerowego,umiejętność opracowywania tras rowerowych na mapach Googla oraz ich publikacja na blogu,tworzenie instrukcji, wskazówek jak bezpiecznie korzystać z roweru,prezentacja ciekawych miejsc które warto zobaczyć w naszym regionie,stworzenie warunków do postrzegania rodzinnej miejscowości jako części naszej Ojczyzny,wyposażenie uczniów w szerszy zasób wiedzy o historii, tradycjach związanych z miejscem zamieszkania i  regionem,propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej,uwzględnienie aspektu bezpiecznej realizacji innowacji,kształtowanie postawy odpowiedzialności za siebie i współtowarzyszy podróży,kształtowanie szacunku dla wytworów pracy ludzkiej i kulturowego dorobku minionych pokoleń,wdrażanie do świadomego i efektywnego korzystania z różnych źródeł informacji;doskonalenie różnych form wypowiedzi;wdrażanie do pracy w grupie, do prezentowania się przed innymi; wdrażanie do umiejętnego planowania i zarządzania czasem, kreatywnego rozwiązywania problemów;kształtowanie umiejętności uczenia rówieśniczego – tutoringu.

Spodziewane efekty:

  • W innowacji będą stosowane metody aktywizujące, pobudzające uczniów do twórczej pracy, poszukiwań i kształcenia umiejętności ponadprzedmiotowych. Po zakończeniu innowacji uczeń: Interesuje się historią regionu, poszukuje nowych informacji;Świadomie korzysta z różnych źródeł informacji;Potrafi publikować materiały tekstowe oraz graficzne na blogu;Umiejętnie planuje trasy rowerowe;Umiejętnie segreguje treści na ważne i mniej ważne;Efektywnie współpracuje w grupie, wywiązuje się z przydzielonych zadań;Tworzy różne formy wypowiedzi w sposób poprawny;Dzieli się swoją wiedzą i umiejętnościami z rówieśnikami;Umiejętnie korzysta z technologii informacyjno – komunikacyjnej;Potrafi uważnie słuchać, kreatywnie rozwiązywać problemy;Umiejętnie planuje i zarządza czasem.

Sposoby ewaluacji:

Ewaluacja innowacji będzie dokonywana na bieżąco poprzez obserwację ilości wejść na bloga, oraz:

  • obserwacje zachowań i udział członków koła rowerowego w dyskusjach oraz podejmowaniu i realizacji zleconych zadań;
  • obserwacje ich współpracy w zespole zadaniowym oraz komunikacji interpersonalnej;
  • karty do samooceny.