Uwaga

Każdy uczeń z klasy 5 – 8 może wziąć udział w konkursach przedmiotowych w ramach innowacji „Tylko dla orłów – sprawdź się” z języka angielskiego, informatyki, historii, biologii. 
Nie zgłaszamy chęci wzięcia udziału w konkursie do nauczyciela.
Test z danego przedmiotu ukaże się danego dnia o konkretnej godzinie /wcześniej zapowiedziany na stronie szkoły i Teams w zespole „Tylko dla orłów – sprawdź się”/.

Innowacja pedagogiczna „TYLKO DLA ORŁÓW – sprawdź się”

Innowacja będzie realizowana w ramach zajęć w zdalnym nauczaniu z wybranych przedmiotów dla chętnych uczniów klas 5-8 w roku szkolnym 2020/2021, od grudnia do czerwca z możliwością kontynuacji w kolejnych latach szkolnych.

Innowacja będzie realizowana niezależnie od formy nauczania w szkole w danym roku szkolnych przy wykorzystaniu narzędzi nauczania zdalnego.

Główne założenia:
Innowacja pedagogiczna „TYLKO DLA ORŁÓW – sprawdź się”

 • skierowana jest do chętnych uczniów klas 5-8 o szerokich zainteresowaniach z wybranych przedmiotów szkolnych, chcących rozwijać i sprawdzać w ciekawy sposób swoją wiedzę,
 • spotkania będą miały formę turniejów „wiedzowych” przeprowadzanych w określonym, podanym wcześniej czasie przy wykorzystaniu narzędzi nauczania zdalnego dostępnego przez Teamsy dla wszystkich uczniów (dla klas 5-8),
 • każdy turniej poświęcony będzie tematycznie wydarzeniu, postaci, rocznicy, akcji lub innej ważnej i ciekawej sytuacji z życia szkoły
 • wybór tematyki i podstawowe zasoby źródłowe zaproponują uczniom nauczyciele przedmiotu realizujący innowację
 • turnieje „wiedzowe” zostaną przeprowadzone z dziedziny informatyki, techniki, historii, biologii, języka angielskiego
 • na stronie internetowej szkoły będą zamieszczane wyniki poszczególnych turniejów oraz relacje z ich przebiegu; pytania konkursowe w postaci szablonu formularza po zakończonym turnieju
 • wyniki rywalizacji nie będą przekładane na ocenę szkolną
 • podsumowaniem cyklu spotkań turniejowych będzie uroczystość połączona z wręczeniem dyplomów dla zwycięzców rywalizacji etapowych z poszczególnych przedmiotów
 • formuła innowacji jest otwarta dla wszystkich nauczycieli pod warunkiem wykonania i przeprowadzenia w nauczaniu zdalnym testu wiedzy ze swojego przedmiotu przy wcześniejszej akceptacji innych nauczycieli realizujących innowację

Cel ogólny:
Rozwijanie wiedzy i zainteresowań oraz ciekawości poznawczej uczniów, przybliżenie sylwetek wybranych postaci, wydarzeń czy akcji edukacyjno – społecznych z wykorzystaniem technologii multimedialnych.

Cele szczegółowe:

 • doskonalenie umiejętności współzawodnictwa w turnieju
 • poznanie sylwetek wybranych postaci historycznych związanych z różnymi dziedzinami wiedzy
 • doskonalenie umiejętności wykorzystywania w pracy różnych technologii multimedialnych w połączeniu z ekologią ich stosowania
 • doskonalenie umiejętności prezentowania swojej wiedzy, efektów pracy
 • kształtowanie postaw patriotycznych, poszanowanie postaw prospołecznych, proekologicznych
 • czerpanie wzorców osobowych z przeszłości (wybrane sylwetki wielkich Polaków, Europejczyków, Patron Szkoły)
 • indywidualizacja procesu uczenia się poprzez przygotowywanie materiałów o różnym stopniu trudności skierowanych do uczniów o zainteresowaniach przyrodniczych, informatycznych, technicznych, historycznych i językowych.
 • wykorzystanie umiejętności informatycznych uczniów do poszerzania ich wiedzy

Formy i metody pracy:

 • praca indywidualna (turniej, konkurs, wykorzystanie technologii multimedialnych)

Spodziewane efekty:

 • rozwój zainteresowań przyrodniczych, historycznych, społecznych, językowych, informatycznych, technicznych i poszerzenie wiedzy uczniów
 • wykorzystanie różnych technologii multimedialnych,
 • zaprezentowanie efektów pracy na forum szkoły w zakładce strony internetowej szkoły, w Teamsach
 • zrealizowany projekt
 • włączenie się uczniów w obchody świąt państwowych, projektów edukacyjnych   i uroczystości szkolnych

Sposoby ewaluacji:

 • rozmowy z uczniami i rodzicami (opinie, propozycje)
 • ankiety ewaluacyjne wykonane przez Formsy w zdalnym nauczaniu
 • prezentacje na forum szkoły poprzez stronę internetową