Misja szkoły

Szkoła Podstawowa w Bychawie wspomaga rozwój ucznia w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, w poczuciu więzi z rodziną i otaczającym środowiskiem. Dąży do wysokich efektów kształcenia zgodnego z wymaganiami nowoczesnego społeczeństwa i wyzwaniami przyszłości.

Wizja szkoły

Oferujemy szeroki wachlarz zajęć pozalekcyjnych, stwarzamy możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań wszystkim uczniom, wspieramy indywidualną drogę rozwoju każdego ucznia.
Umożliwiamy wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspieramy uczniów zdolnych i mających trudności w nauce.
Otaczamy szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych, integrujemy ich ze środowiskiem szkolnym.
Zapewniamy wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną oraz nowoczesną bazę dydaktyczną.
Angażujemy rodziców w życie szkoły, rodzice są naszymi partnerami we wszystkich działaniach.
Kształtujemy pozytywne postawy społeczne.
Propagujemy zdrowy styl życia, przeciwdziałamy agresji i uzależnieniom.
Rozwijamy postawy ekologiczne.
Uwzględniamy potrzeby środowiska lokalnego, wychowujemy młodego człowieka mającego poczucie więzi ze swoją szkołą, miejscowością, regionem, Ojczyzną.
Wychowujemy w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji, religii i kultur.
Przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji i odnoszenia sukcesów, wspieramy ich w dążeniu do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego.
Kształtujemy aktywną postawę wobec problemów współczesnego świata.
Podążamy za osiągnięciami cywilizacyjnymi, zapewniamy dostęp do najnowszych zdobyczy techniki.
Wprowadzamy uczniów w świat kultury i sztuki.