Konkurs pt. „Jestem EKO – bądź i TY”

Uwaga!

Zapraszamy uczniów klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie ekologicznym pt. „Jestem EKO – bądź i TY”

Regulamin konkursu filmowego dla uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych z terenu gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin PROEKOB „Jestem EKO – bądź i TY.”

 1. Konkurs realizowany jest w ramach projektu pt. „EkoŚwiat w celowych związkach gmin Strefa Usług Komunalnych w Kraśniku i PROEKOB w Bełżycach” dofinansowanego ze środków NFOŚiGW i WFOŚiGW w Lublinie w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej.
 2. Cele konkursu:
  a) Włączenie uczniów do aktywnego udziału w działania związane z ochroną przyrody.
  b) Propagowanie postaw ekologicznych wśród uczniów.
  c) Rozwijanie wyobraźni i uwrażliwienie młodych twórców na problematykę ochrony środowiska, którą obserwują w swoim najbliższym otoczeniu.
  d) Propagowanie właściwego postępowania z odpadami, oszczędzaniem energii, wody, zdrowym trybem życia czy też robieniem racjonalnych zakupów.
  e) Szukanie kreatywnych form przekazu propagujących właściwe zachowania proekologiczne.
  f) Kształtowanie pozytywnych wzorców postępowania i zachowania w stosunku do  środowiska.
 3. Tematyka konkursu może obejmować:
  a) Ochronę przyrody i krajobrazu,
  b) Ochronę bioróżnorodności ze szczególnym uwzględnieniem lokalnego środowiska przyrodniczego i więzi człowieka z naturą,
  c) Ochronę zasobów wodnych i racjonalnego gospodarowania wodą,
  d) Gospodarkę odpadami i ochrony powierzchni ziemi,
  e) Promocję postaw prośrodowiskowych,
  f) Podejmowanie decyzji konsumenckich z uwzględnieniem konieczności ochrony zasobów środowiska,
  g) Propagowanie kultury dbałości o środowisko w powiązaniu ze stylem zdrowego trybu życia,
  h) Popularyzację rolnictwa ekologicznego i upowszechniania zasad dobrej praktyki rolniczej.
 4. Warunki uczestnictwa w konkursie:
  a) Uczestnikami konkursu mogą być zespoły/ klasy uczniów klas IV – VIII ze szkół podstawowych z 15 gmin zrzeszonych w Celowym Związku Gmin PROEKOB.
  b) Zgłoszenie pracy konkursowej jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
 5. Forma pracy konkursowej:
  a) Ocenianą pracą będzie krótki, maksimum 5 minutowy filmik w jakości Full HD (zapis mp4) zawierający pożądane lub niewłaściwe zachowania ekologiczne przedstawicieli różnych grup społecznych oraz propozycje rozwiązań jak docierać z pozytywnym przekazem do jak najszerszego grona odbiorców.
  b) Filmik może być nagrany dowolnym, dostępnym dla uczestników sprzętem tj. telefonem, tabletem, kamerą itp. i dostarczony osobiście do biura Fundacji na dowolnym nośniku, np. pendrive, płyta lub przesłany dowolnym internetowym kanałem przesyłowym (np. e-maile)
  c) Praca powinna być przygotowana zespołowo przez uczestników konkursu (np. klasa, grupa).
  d) Na konkurs należy zgłaszać wyłącznie prace autorskie, które nie brały dotychczas udziału w żadnym konkursie i nie były dotąd nigdzie publikowane ani prezentowane.
 6. Terminy i miejsce dostarczenia prac konkursowych:
  a) Prace należy dostarczyć do dnia 17.11.2023 r. (piątek) do pani Renaty Kryski lub Ewy Wieczorkiewicz
  b) Ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż 27.11.2023 r. (poniedziałek)
 7. Wręczenie nagród nastąpi w dniu 30.11.2023r. (czwartek) na spotkaniu podsumowującym w Miejskim Domu Kultury w Bełżycach, ul. Tysiąclecia 26, 24-200 Bełżyce.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • Post author:
 • Post category:Konkurs