Opiekun: Dorota Piskorska

Samorząd Uczniowski 2021/2022

przewodniczący SU – Mikołaj Asyngier, kl. VIII c
Zastępca przewodniczącego: Natalia Szmit, kl. VIII b
Przewodnicząca Sekcji Kulturalno – Rozrywkowej: Agata Nowak, kl. VIII a
Przewodnicząca Wolontariatu: Paulina Marzec, kl. VII b

Samorząd Uczniowski 2020/2021

przewodnicząca SU – Maria Mituła, kl. VIII c
z-ca przewodniczącej – Alicja Korba, kl. VIII c
przewodniczący sekcji rozrywkowej – Szymon Baran, kl. VIII c
przewodnicząca sekcji kulturalnej – Agata Nowak, kl. VII a
przewodnicząca wolontariatu – Malwina Myja, kl. VIII b

Samorząd Uczniowski 2019/2020

Wiktoria Drzewosz –  przewodnicząca
Jakub Kostruba – zastępca przewodniczącej
Dagmara Budzyńska – sekretarz
Agata Kowalczyk –  przewodnicząca sekcji  kulturalnej
Malwina Myja – przewodnicząca koła wolontariatu

Plan pracy samorządu

Samorząd Uczniowski 2018/2019

Julia Szacoń /VIII c/-  przewodnicząca
Gabriela Sawicka /III b/ – sekretarz
Aleksandra Dycha /III b/ –  przewodnicząca sekcji  rozrywkowej
Sylwia Wójcik /III b/ – przewodnicząca sekcji kulturalnej

REGULAMIN
Samorządu Uczniowskiego

Opracowany na podstawie art. 55 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst ujednolicony – zawiera zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 lipca 2004 r., która weszła w życie z dniem 21 sierpnia 2004 roku – Dz. U. z 2004 roku Nr 173, poz. 1808) oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Bychawie.

I. CELE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Samorząd Uczniowski jest organem szkoły, którego celem jest:
1. Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej szkoły.
2. Organizowanie działalności kulturalnej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi.
3. Współdziałanie z innymi organami szkoły dla prawidłowego funkcjonowania całej społeczności szkolnej.
4. Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną i Dyrektorem Szkoły.
5. Wszechstronne działanie zobowiązujące uczniów do rzetelnej nauki, tworzenia przyjaznej atmosfery w szkole, okazywanie szacunku dorosłym i kolegom.

II. UPRAWNIENIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do uprawnień Samorządu Uczniowskiego należy przedstawienie Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi wniosków i opinii we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów:
1. Prawo do zapoznawania się z programem nauczania, jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami.
2. Prawo do znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i  promowania oraz nagradzania uczniów.
3. Prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu.
4. Prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu, który będzie wspierał uczniów w każdej sprawie i pomagał w rozwiązywaniu problemów.
5. Prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej.
6. Prawo do organizacji życia szkolnego umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a rozwijaniem własnych zainteresowań.
7. Prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej,
w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.
8. Prawo do opiniowania Statutu Szkoły, szkolnego programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz wysokości stypendium za osiągnięcia w nauce lub za osiągnięcia sportowe.

III. ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Przedstawianie władzom szkolnym opinii i potrzeb uczniów.
2. Współudział w rozwijaniu zainteresowań kulturalnych, organizowanie rozrywki.
3. Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie tej tradycji
4.Angażowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i szkoły.
5.Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole,
w środowisku rówieśniczym i rodzinnym.
6. Organizowanie prac pozwalających uzyskać fundusze na wspólne cele.
7. Dysponowanie, w porozumieniu z opiekunem, funduszami będącymi  w posiadaniu SU.
8. Przedstawianie Dyrektorowi, Radzie Pedagogicznej oraz Radzie Rodziców sprawozdań
z działalności SU.
9. Rozstrzyganie sporów między uczniami.
10. Informowanie całej społeczności o swoich opiniach i problemach (informacje na tablicy ogłoszeniowej SU, gazetka szkolna, godziny wychowawcze,  apele).

IV. ORGANY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie naszej szkoły..
2. Reprezentantami Samorządu Uczniowskiego są:
• Zarząd Samorządu Uczniowskiego,
• Samorządy Oddziałów,
• przewodniczący sekcji.
3. W skład Zarządu Samorządu Uczniowskiego wchodzą:
• przewodniczący,
• zastępca,
• sekretarz / kronikarz.
4. Zarząd SU wybierany jest przez uczniów klas IV– VI w głosowaniu tajnym według ordynacji ustanowionej na zasadach demokratycznych przez ogół członków samorządu.
5. W Samorządzie Uczniowskim działają trzy sekcje:
• sztubak,
• dziennikarska,
• rozrywkowa.
6. Nad przebiegiem prac Samorządu czuwa opiekun SU.
7. W przypadku rażących zaniedbań na wniosek Dyrektora Szkoły, opiekuna Samorządu Uczniowskiego lub Samorządu Oddziału może dojść do odwołania członków reprezentujących SU.
8. Kadencja Zarządu Samorządu Uczniowskiego trwa od września do zakończenia roku szkolnego.
9. Samorząd Uczniowski pracuje w oparciu o plan pracy ustalony na bieżący rok szkolny.
10. Dokumentację Samorządu tworzą:
• plan pracy zatwierdzony przez Zarząd SU na cały rok szkolny
• zeszyt przychodów i rozchodów prowadzony przez opiekuna
• kronika SU prowadzona przez członków sekcji sztubak
• zeszyt protokołów spotkań prowadzony przez przewodniczącego.
Dokumentacja SU jest nadzorowana przez Opiekuna SU i Dyrektora SP.
11. Regulamin SU opiniowany jest przez samorządy klasowe.
12. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
13. SU używa pieczęci – „ Samorząd Uczniowski przy Szkole Podstawowej w Bychawie”.
14. Zarząd SU omawia problemy nurtujące uczniów na spotkaniu z Dyrektorem SP w zależności od potrzeb.
15. Spotkania SU odbywają raz w miesiącu, w razie potrzeby częściej.

V. FUNDUSZE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

1. Samorząd może posiadać własne fundusze, które służą do finansowania jego działalności, dysponentem funduszu jest Zarząd w porozumieniu z opiekunem.
2. Fundusze samorządów mogą być tworzone:
• z dochodów uzyskanych z organizowanych przez samorząd imprez ,
• ze środków przekazywanych przez Radę Rodziców.

VI. WSPIERANIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO PRZEZ INNE ORGANY SZKOŁY

1. Udzielanie pomocy w całokształcie działalności Samorządu, w szczególności w przedsięwzięciach wymagających udziału pracowników  szkoły.
2. Zapoznanie SU z tymi elementami planu działalności wychowawczej szkoły, których realizacja uzależniona jest od aktywności i inicjatywy samych uczniów oraz informowanie ich o aktualnych sprawach wychowawczych i problemach szkoły.
3. Zapewnienie warunków materialnych i organizacyjnych niezbędnych do działalności Samorządu (np. udostępnianie pomieszczeń, sprzętu, materiałów biurowych, itp.).
4. Wysłuchiwanie opinii uczniów oraz informowanie o zajętym przez władze szkolne stanowisku.
5. Czuwanie nad działalnością SU (zgodnie z założonymi celami wychowawczymi szkoły).
6. Zapewnienie koordynacji działalności SU z innymi organizacjami  uczniowskimi i organami szkoły.

VII. OPIEKUN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

Do obowiązków opiekuna SU należy:

1. Udzielanie pomocy w realizacji zadań, w szczególności wymagających udziału nauczycieli i Dyrektora Szkoły.
2.Czuwanie nad prawidłowym działaniem samorządu, w tym również w zakresie dysponowania funduszami.
3. Informowanie młodzieży o uchwałach Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniowskich.
4. Inspirowanie nauczycieli (wychowawców) do współpracy z SU i udzielanie mu pomocy w jego działalności.
5. Kadencja opiekuna trwa co najmniej trzy lata.
6. Wyboru opiekuna dokonuje społeczność uczniowska zgodnie z ustanowioną ordynacją.

VIII. ORDYNACJA WYBORCZA

1. Wybory do Zarządu SU są tajne i odbywają się we wrześniu.
2. W wyborach biorą udział członkowie Samorządów Oddziałów klas IV – VI  oraz osoby zainteresowane pracą w samorządzie.
3. Do Zarządu SU kandydują członkowie Samorządów Oddziałów.
4. Kandydat do Zarządu SU powinien:
• być śmiałym, odważnym, przebojowym, pomysłowym, dowcipnym,
• umieć współpracować w grupie,
• umieć podejmować decyzje, negocjacje,
• chętnie działać na rzecz uczniów,
• posiadać ocenę co najmniej dobrą z zachowania ,
• nie mieć problemów w nauce,
• odznaczać się wysoką kulturą osobistą,
5. Wybory poprzedza minimum tygodniowa kampania wyborcza.
6. Kampania trwa do dnia wyborów.
7. Kandydatami na opiekuna SU są wszyscy nauczyciele Szkoły Podstawowej w Bychawie.
8. Nad przebiegiem wyborów czuwa komisja złożona z uczniów klas IV wybranych losowo. Zadaniem komisji jest czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wyborów, liczenie głosów oraz ogłoszenie wyników wyborów.
9. Każdy uczeń ma prawo do oddania jednego głosu na kandydata do Zarządu SU i jednego głosu na opiekuna SU – głos ważny.
10. W skład Zarządu SU wchodzi sześć osób, które uzyskały największą liczbę głosów. Funkcje w Zarządzie przydziela się wg liczby uzyskanych głosów (przewodniczący, zastępca, sekretarz i przewodniczący poszczególnych sekcji).
11. Opiekunem SU zostaje nauczyciel z największą liczbą głosów.
12. Wyboru członków poszczególnych sekcji dokonuje się na zebraniu SU.