REGULAMINY

Konkurs na najlepszego sportowca szkoły

  I    Cele i zadania konkursu:

–  popularyzacja sportu w szkole i środowisku,
–  zachęcenie uczniów do doskonalenia umiejętności sportowych,
–  wyłonienie i nagrodzenie najlepszych uczniów – sportowców szkoły.

II   Ogólne zasady  konkursu:

Konkurs prowadzony jest w dwóch kategoriach: dziewczęta i chłopcy i  trwa cały rok szkolny. Pięć pierwszych osób, które zdobędą największą ilość punktów otrzyma statuetki. W konkursie biorą udział uczniowie klas IV, V i VI.

Warunki uczestnictwa:
–  zdobycie przynajmniej 50 pkt za udział w dowolnej (punktowanej) imprezie sportowej (kilku
   imprezach sportowych),
–  zachowanie godne ucznia i sportowca,
–  uczeń traci taką ilość punktów, jaką mógłby zdobyć za zajęcie I miejsca w zawodach w
   których nie wziął udziału z własnej winy – bez usprawiedliwienia rodziców (opiekunów),
–  jeśli w/w sytuacja powtórzy się trzykrotnie, uczeń zostaje wykreślony z konkursu,
–  uczeń nie otrzymuje punktów za udział w zawodach jeśli w czasie ich trwania zachował
się w sposób naruszający dobre imię szkoły, drużyny lub naruszył inne ogólnie przyjęte
normy poprawnego zachowania,
–  za szczególnie rażące, niegodne zachowanie uczeń może być całkowicie usunięty
   z konkursu (decyzję podejmuje opiekun UKS).

III     Punktacja:  

1.  Udział w zawodach sportowych objętych Kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego  
 

Lp.Ranga zawodówPunktacja za uzyskane miejsce
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXI-XXod XXI
1. 
 szkolne
201510 98765432za udział 
 1 p.
2. gminne30201512111098765 1 p.
3. eliminacje 
 powiatowe
403020131211109876 1 p.
4. powiatowe5040301615131110987 1 p.
5. rejonowe7050403530252018151210 1 p.
6. wojewódzkie120908070656055403530201 p.
7. międzywojewódzkie160130110100959085807570651 p. 


2. Udział w innych imprezach sportowych nieobjętych Kalendarzem SZS – 10 punktów.
3. Turniej Rodzinny, Turniej Dzikich Drużyn – punktacja jak za zawody szkolne.
4. Punktacja drużynowa:
– każdy zawodnik drużyny otrzymuje punkty jak za indywidualny udział w zawodach (miejsce drużyny  decyduje o  liczbie punktów),
– zawodnicy rezerwowi z których nie skorzystał opiekun w trakcie zawodów otrzymują  połowę punktów.

IV      Odpowiedzialny:  Nauczyciel wychowania fizycznego – Andrzej Miszczak

Konkurs na najbardziej usportowioną klasę szkoły 

    Cele i zadania konkursu:

–  popularyzacja aktywności fizycznej wśród młodzieży szkolnej,
–  rozwijanie umiejętności sportowego rywalizowania i kibicowania,
–  stwarzanie sytuacji, w których uczniowie identyfikują się ze społecznością klasy,
–  mobilizowanie uczniów do systematycznej pracy i chęci osiągania coraz to lepszych wyników sportowych ,
–  stwarzanie warunków do rywalizacji sportowej wszystkim uczniom, nie tylko tym uzdolnionym ruchowo,
–  eksponowanie osiągnięć młodzieży poprzez systematyczne ogłaszanie wyników.

II     Ogólne zasady  konkursu:

–  w konkursie biorą udział wszystkie klasy IV, V i VI,
–  konkurs trwa cały rok szkolny,
–  suma punktów uzyskanych przez wszystkich uczniów z danej klasy stanowi o miejscu
   w klasyfikacji końcowej,
–  zawodnicy rezerwowi z których nie skorzystał opiekun w trakcie zawodów otrzymują punkty za udział, niezależnie od miejsca zajętego przez drużynę,
–  klasa, która zdobędzie największą ilość punktów zdobywa pierwsze miejsce i otrzymuje
   puchar.

III     Punktacja
        Zmiana od roku szkolnego 2011/2012.

  1. Udział w zawodach sportowych objętych Kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego:
     

Lp.
Ranga
zawodów

Punktacja za uzyskane miejsca
 
IIIIIIIVV-VIVII-IXpowyżej X
1.szkolne
 
6543        2
2.gminne7654        3
3.eliminacje powiatowe1087
6

5
          4
4. powiatowe
 

15

12

10
8  6          5 
5. rejonowe30201512 1086
6. wojewódzkie50403025 2015 10

2. Udział w innych imprezach sportowych nieobjętych Kalendarzem SZS – 5 punktów.
3. Turniej Rodzinny, Turniej Dzikich Drużyn – punktacja jak za zawody szkolne.
4. Przygotowanie do lekcji wychowania fizycznego /strój sportowy/. Ocena wystawiana jest 2 razy w ciągu roku szkolnego.
 

Ilość braków strojuIlość punktów
 zero braków  15 pkt
do 4 braków 10 pkt
od 5 do 8 braków   5 pkt
od 9 do 15 braków   0 pkt
od 16 do 19 braków– 10 pkt
 powyżej 20 braków– 20 pkt
powyżej 30 braków– 25 pkt
powyżej 40 braków– 30 pkt
powyżej 50 braków– 40 pkt
powyżej 60 braków – 50 pkt

5.  Zachowanie w czasie lekcji i zawodów sportowych.
Każdy uczeń otrzymuje 5 punktów ujemnych za niesportowe zachowanie zarówno podczas lekcji jak i zawodów sportowych. Punkty karne może otrzymać również uczeń, który będzie kibicował w niekulturalny sposób .
6.  Udział z zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym. Każdy uczeń biorący systematyczny udział w zajęciach pozalekcyjnych o charakterze sportowym otrzymuje 3 punkty w każdym półroczu.

IV   Odpowiedzialny: Nauczyciel wychowania fizycznego – Anna Nawrocka