Kalendarium roku szkolnego 2022/2023
Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie
(Kalendarium zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców Szkoły i Samorząd Uczniowski)

 

Lp

Nazwa wydarzenia

Termin

Odpowiedzialni

WRZESIEŃ

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

1 września 2022r.

Dyrekcja Szkoły

2.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły.

14 września 2022r.

(środa) godz. 14.30 – 16.30

Dyrekcja Szkoły

4.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

15 września 2022r.

godz. 16.00- 18.00 (czwartek)

Wychowawcy klas, nauczyciele

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej – uchwalenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023, zaopiniowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, przedstawienie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego. , wnioski o nagrodę dyrektora i burmistrza.

28 września 2022r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły

6.

Spotkanie dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców Szkoły – uchwalenie przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

29 września 2022r.

godz. 16.00 (czwartek)

Dyrekcja Szkoły,

Rada Rodziców Szkoły

PAŹDZIERNIK

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły.

październik 2022r.

Dyrekcja Szkoły; starszy specjalista

3.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

13 października 2022r.

godz:.17.00; (czwartek)

Dyrekcja Szkoły

4.

Dzień Edukacji Narodowej

(dzień wolny od zajęć dydaktycznych)

14 października 2022r.

(piątek)

Dyrekcja Szkoły
nauczyciele dyżurujący

5.

Pasowanie uczniów klas pierwszych.

21 października 2022r.

(piątek)

Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas pierwszych

6.

Zebranie Rady Pedagogicznej formie zdalnej –wskazanie sposobów dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.
Szkolenie „ Jak pracować z uczniami przybyłymi z zagranicy,
w szczególności z Ukrainy- zasady, formy i metodyka nauczania wszystkich przedmiotów ujętych podstawą programową”.

26 października 2022r.

(środa)

Dyrekcja Szkoły,

  1. Drąg

7.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

31 października 2022 r.
(poniedziałek)

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele dyżurujący

LISTOPAD

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Szkolenie Rady Pedagogicznej i rodziców w trybie zdalnym: „ Zadania i rola nauczycieli- wychowawców w systemie pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

8 listopada 2022r. (wtorek)

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów

3.

Apel z Okazji 11 – Listopada – Święto Szkoły.

8 listopada 2022r. (wtorek)

Nauczyciele Zespołu Humanistycznego: A. Siek, K. Mendykowski

4.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze

10 listopada 2022 r.

(czwartek)

Dyrekcja Szkoły
nauczyciele dyżurujący

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej : śródroczna analiza wyników nauczania i zachowania uczniów w I półroczu..

23 listopada 2022r.

( środa godz. 14.30)

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy, nauczyciele

6.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

24 listopada 2022r.

(czwartek )godz.16.00 – 18.00)

Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas

GRUDZIEŃ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Próbny egzamin ósmoklasisty.

grudzień

Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

3.

Mikołajki

6 grudnia 2022r. (wtorek)

Samorząd Uczniowski, wychowawcy, Rada Rodziców

4.

Szkolenie Rady Pedagogicznej w formie zdalnej „ Działania wychowawcze szkoły. Wychowanie do wartości, kształtowanie postaw i respektowanie norm społecznych”.

7 grudnia 2022r. (środa)

Dyrekcja Szkoły

wszyscy nauczyciele

5.

Jasełka Szkolne.

22 grudnia 2022r. (czwartek)

Ks. K. Pochwatka Wychowawcy kl. III

6.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 grudnia 2022r. –

1 stycznia 2023r.

Dyrekcja Szkoły

STYCZEŃ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

5 stycznia (czwartek) 2023r.

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele dyżurujący

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja wyników nauczania
i zachowania uczniów za I półrocze roku szkolnego 2022/2023.

11 stycznia 2023r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy, nauczyciele

4.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

12 stycznia 2023r.

(czwartek ) godz: 16.00 – 18.00

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy, nauczyciele

5.

Ferie zimowe.

16- 27 stycznia 2023

Dyrekcja Szkoły

6.

Koniec I półrocza.

31 stycznia 2023r.

Dyrekcja Szkoły

LUTY

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej – informacja o działalności szkoły w I półroczu, przedstawienie ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; powołanie członków zespołów egzaminacyjnych.

1 lutego 2023r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły

3.

Dzień Karnawału Szkolnego

16 lutego 2023 r. (czwartek)

Rada Rodziców, Dyrekcja Szkoły, wychowawcy

MARZEC

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

W każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Targi edukacyjne.

29 marca 2023r. (środa)

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas ósmych

KWIECIEŃ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi pedagogiem specjalnym oraz psychologiem

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Wiosenna przerwa świąteczna.

06 – 11 kwietnia 2023r.

Dyrekcja Szkoły

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej : powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty; śródroczna analiza wyników nauczania i zachowania uczniów.

19 kwietnia 2023r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy, nauczyciele

4.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

20 kwietnia 2023r.

(czwartek) godz : 16.00 – 18.00

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy, nauczyciele

5.

Apel z okazji 3-Maja.

28.04. 2023 r. (piątek)

E. Kaźmierak

K.Mendykowski

MAJ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

2 maja 2023r.

(wtorek)

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele dyżurujący

3.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej: zmiany w procedurach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, szkolenie członków zespołów nadzorujących egzamin

17 maja 2023r.
(środa)

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele

4.

Odprawa zespołów nadzorujących egzamin ósmoklasisty.

22 maja 2023r.

godz. 15.00 (poniedziałek)

Dyrekcja Szkoły

5.

Egzamin ósmoklasisty

23,24,25 maja 2023r.

(dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-VII)

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele

CZERWIEC

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Dzień Dziecka

1 czerwca 2023r. (czwartek)

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele

3.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

9 czerwca 2023r.(piątek)

Dyrekcja Szkoły,

Rada Rodziców, nauczyciele

4.

Zebranie Rady Pedagogicznej – roczna i końcowa klasyfikacja wyników nauczania i zachowania uczniów za rok szkolny 2022/2023.

14 czerwca 2023r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy klas, nauczyciele

5.

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2022/2023.

23 czerwca 2023r. (piątek)

Dyrekcja Szkoły

6.

Zebranie Rady Pedagogicznej – informacja o działalności szkoły
w roku szkolnym 2022/2023.

27 czerwca 2023r.

godz. 12.00 (wtorek)

Dyrekcja Szkoły

7.

Spotkanie dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców Szkoły – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2022/2023.

27 czerwca 2023r.

godz. 16.00 (wtorek)

Dyrekcja Szkoły, Samorząd Uczniowski

8.

Zebranie Rady Pedagogicznej – przedstawienie ogólnych wyników
i wniosków ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku szkolnym 2022/2023.

29 sierpnia 2023r.(czwartek)

godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły

9.

Ferie letnie.

26 czerwca –

31 sierpnia 2023 r.

Dyrekcja Szkoły

 

 

Opracowanie:
Justyna Pawlik – dyrektor
Ewa Boguta – wicedyrektor
Andrzej Miszczak – wicedyrektor