Kalendarium roku szkolnego 2023/2024
Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie
(Kalendarium zostało pozytywnie zaopiniowane przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców Szkoły i Samorząd Uczniowski)

Lp

Nazwa wydarzenia

Termin

Odpowiedzialni

WRZESIEŃ

1.

Rozpoczęcie rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

4 września 2023 r.

Dyrekcja Szkoły

2.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej – przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego prowadzonego przez dyrektora szkoły, wnioski o nagrodę dyrektora i burmistrza.

13 września 2023 r.

(środa) godz. 14.30 – 16.30

Dyrekcja Szkoły

4.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

21 września 2023 r.

godz. 16.00- 18.00 (czwartek)

Wychowawcy klas, nauczyciele

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej – uchwalenie planu pracy szkoły na rok szkolny 2022/2023, zaopiniowanie wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego, przedstawienie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego.

27 września 2023 r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły

6.

Spotkanie dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców Szkoły – uchwalenie przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły.

28 września 2023 r.

godz. 16.00 (czwartek)

Dyrekcja Szkoły,

Rada Rodziców Szkoły

7.

Narodowe czytanie: ”Nad Niemnem”.

wrzesień 2023 r.

Nauczyciele języka polskiego

8.

Sprzątanie świata – klasy IV.

wrzesień 2023 r.

R. Kryska, E. Wieczorkiewicz

PAŹDZIERNIK

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi, pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej w formie zdalnej – „Doskonalenie kompetencji dyrektorów szkół i nauczycieli w zakresie warunków i sposobu oceniania wewnątrzszkolnego”.

2 października 2023 r.
godz. 16.00; (poniedziałek)

Dyrekcja Szkoły

3.

Gminny Dzień Edukacji Narodowej

6 października 2023 r.

godz. 17.00; (piątek)

Dyrekcja Szkoły

4.

Próbna ewakuacja uczniów i pracowników szkoły.

12 października 2023 r.

(czwartek)

Dyrekcja Szkoły, starszy specjalista

5.

Pasowanie uczniów klas pierwszych.

13 października 2023 r.

(piątek)

Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas pierwszych

6.

Zebranie Rady Pedagogicznej – wskazanie sposobów dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

październik 2023 r.

 

Dyrekcja Szkoły, A. Drąg

7.

Filharmonia: „Spotkania z żywą muzyką:.

październik 2023 r.

K. Mendykowski

8.

Głośne czytanie: „Szlachetne zdrowie” – klasy IV.

październik 2023 r.

E. Korba, A. Siek, A. Daśko

9.

Spotkanie z policjantem.

październik 2023 r.

Wychowawcy klas I – III

LISTOPAD

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi, pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

2 listopada 2023 r.

(czwartek)

Dyrekcja Szkoły,
nauczyciele dyżurujący

3.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

3 listopada 2023 r.

(piątek)

Dyrekcja Szkoły,
nauczyciele dyżurujący

4.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej w formie zdalnej – „Planowanie i dokumentowanie pracy nauczyciela”.

9 listopada 2023 r.

(czwartek)

Dyrekcja Szkoły

5.

Apel z Okazji 11 – Listopada – Święto Szkoły.

10 listopada 2023 r.

(piątek)

Nauczyciele Zespołu Humanistycznego:
M. Miszczak,
K. Mendykowski, A. Daśko

6.

Zebranie Rady Pedagogicznej : śródroczna analiza wyników nauczania i zachowania uczniów w I półroczu..

15 listopada 2023 r.

( środa godz. 14.30)

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy, nauczyciele

7.

Spotkania wychowawców z rodzicami. Spotkanie rodziców i nauczycieli z kuratorem sądowym.

listopad 2023 r.

(czwartek godz.16.00 – 18.00)

Dyrekcja Szkoły, wychowawcy klas,

M. Kasperek, A. Drąg

8.

„Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia” – Innowacja pedagogiczna.

listopad 2023 r.

E. Reszka

9.

Archipelag Skarbów – klasy VIII.

listopad 2023 r.

M. Kasperek, A. Drąg

GRUDZIEŃ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi, pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Próbny egzamin ósmoklasisty

grudzień

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy klas, nauczyciele przedmiotów egzaminacyjnych

3.

Mikołajki.

6 grudnia 2023 r.
(środa)

Samorząd Uczniowski, wychowawcy, Rada Rodziców

4.

Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego.

grudzień 2023 r.

Nauczyciele wychowania fizycznego

5.

Jasełka Szkolne.

21 grudnia 2023 r.
(czwartek)

Ks. K. Pochwatka, Wychowawcy kl. III

6.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

22 grudnia 2023 r.

(piątek)

Dyrekcja Szkoły,
nauczyciele dyżurujący

7.

Zimowa przerwa świąteczna.

23 grudnia 2023 r. –

31 grudnia 2023 r.

Dyrekcja Szkoły

STYCZEŃ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi, pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej – klasyfikacja wyników nauczania
i zachowania uczniów za I półrocze roku szkolnego 2023/2024.

24 stycznia 2024 r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy, nauczyciele

3.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

25 stycznia 2024 r.

godz. 16.00 – 18.00 (czwartek)

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy, nauczyciele

4.

Zabawa karnawałowa.

styczeń 2024 r.

 

5.

Ferie zimowe.

29.01.2024 r. –
09.02.2024 r.

Dyrekcja Szkoły

6.

Koniec I półrocza.

26 stycznia 2024 r.

Dyrekcja Szkoły

LUTY

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi, pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Zebranie Rady Pedagogicznej – informacja o działalności szkoły w I półroczu, przedstawienie ogólnych wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego; powołanie członków zespołów egzaminacyjnych.

14 lutego 2024 r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły

3.

Dzień Bezpiecznego Internetu – konkurs.

luty 2024 r.

  1. Chrzanowski

4.

Gminny Konkurs Prozy Patriotycznej pod patronatem Burmistrza Bychawy.

luty 2024 r.

M. Miszczak

MARZEC

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi, pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

W każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Targi edukacyjne.

marzec 2024 r.

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, wychowawcy klas ósmych

3.

Dzień otwarty dla przedszkolaków.

marzec 2024 r.

Wychowawcy klas III

KWIECIEŃ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi, pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Wiosenna przerwa świąteczna.

28.03.2024 r. –

02.04.2024 r.

Dyrekcja Szkoły

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej: powołanie zespołów nadzorujących przebieg egzaminu ósmoklasisty, śródroczna analiza wyników nauczania i zachowania uczniów.

10 kwietnia 2024 r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy, nauczyciele

4.

Spotkania wychowawców z rodzicami.

11 kwietnia 2024 r.

(czwartek) godz. 16.00 – 18.00

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy, nauczyciele

5.

Apel z okazji 3 – Maja.

30 kwietnia 2024 r.

(wtorek)

A. Dziurda – Multan,

K. Mendykowski, A. Daśko

6.

Dzień Ziemi – innowacja pedagogiczna.

kwiecień 2024 r.

R. Kryska, A. Kalicka,
E. Wieczorkiewicz

MAJ

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi, pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

2 maja 2024 r.

(czwartek)

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele dyżurujący

3.

Szkoleniowe zebranie Rady Pedagogicznej: zmiany w procedurach przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, szkolenie członków zespołów nadzorujących egzamin.

8 maja 2024 r.
(środa)

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele

4.

Odprawa zespołów nadzorujących egzamin ósmoklasisty.

13 maja 2024 r.

godz. 15.00 (poniedziałek)

Dyrekcja Szkoły

5.

Egzamin ósmoklasisty.

14,15,16 maja 2024 r.

(dni dodatkowo wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych dla uczniów klas I-VII)

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele

6.

Gminny Konkurs Matematyczny – finał konkursu.

maj 2024 r.

Nauczyciele matematyki

7.

Dzień dodatkowo wolny od zajęć dydaktyczno – wychowawczych; szkoła organizuje zajęcia opiekuńcze.

31 maja 2024 r.

(piątek)

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele dyżurujący

CZERWIEC

1.

Narady dyrekcji szkoły z pedagogami szkolnymi, pedagogiem specjalnym oraz psychologiem.

w każdy wtorek tygodnia – godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły, pedagodzy szkolni, psycholog

2.

Dzień Dziecka.

3 czerwca 2024 r. (poniedziałek)

Dyrekcja Szkoły,

nauczyciele

3.

Zebranie Rady Pedagogicznej – roczna i końcowa klasyfikacja wyników nauczania i zachowania uczniów za rok szkolny 2023/2024.

12 czerwca 2024 r.

godz. 14.30 (środa)

Dyrekcja Szkoły,

wychowawcy klas, nauczyciele

4.

Uroczyste zakończenie Roku Szkolnego 2023/2024.

21 czerwca 2024 r.
(piątek)

Dyrekcja Szkoły

5.

Zebranie Rady Pedagogicznej – informacja o działalności szkoły
w roku szkolnym 2023/2024.

25 czerwca 2024 r.

godz. 10.00 (wtorek)

Dyrekcja Szkoły

6.

Spotkanie dyrektora szkoły z Samorządem Uczniowskim oraz Radą Rodziców Szkoły – podsumowanie pracy szkoły w roku szkolnym 2023/2024.

25 czerwca 2024 r.

godz. 16.00 (wtorek)

Dyrekcja Szkoły, Samorząd Uczniowski

7.

Zebranie Rady Pedagogicznej – przedstawienie ogólnych wyników
i wniosków ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego prowadzonego w roku szkolnym 2023/2024.

28 sierpnia 2024 r.
(środa) godz. 10.00

Dyrekcja Szkoły

8.

Ferie letnie.

24 czerwca – 31 sierpnia 2024 r.

Dyrekcja Szkoły

Opracowanie:
Justyna Pawlik – dyrektor
Ewa Boguta – wicedyrektor
Andrzej Miszczak – wicedyrektor