Prezydium Rady Rodziców
w roku szkolnym 2023/2024

Prezydium Rady Rodziców

Przewodniczący: Katarzyna Prącik
Wiceprzewoniczący: Robert Gorgol
Wiceprzewodniczący: Justyna Marzec
Skarbnik: Monika Szmit
Sekretarz: Magdalena Kowalczyk

Komisja rewizyjna

Przewodnicząca: Magdalena Sztorc
Członek: Mariusz Ponieważ
Członek: Katarzyna Kasperek

Druki podań do Rady Rodziców

Rada Rodziców z dniem 02.10.2019, dla uproszczenia nauczycielom składania wniosków o dofinansowanie i nagrody, wprowadza ujednolicony druk wniosku.

Wniosek o nagrodypobierz
Wniosek o dofinansowaniepobierz

Informacja

Rada Rodziców ustala składkę na fundusz Rady Rodziców rok szkolny 2023/24 w wysokości:
-50 zł – pierwsze i dugie dziecko
-zwolnione – trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do szkoły.
Wpłaty na Radę Rodziców mogę być dokonywane gotówką do skarbnika klasy lub na konto bankowe ( w tytule przelewu prosimy podać imię j nazwisko dziecka oraz klasę).
Środki gromadzone z dobrowolnych składek rodziców są wydatkowane zgodnie z regulaminem Rady Rodziców.
Liczymy na Państwa pomoc, stąd nasza uprzejma prośba, każdy kto może i pragnie wpłaca, do czego zachęcamy gorąco, gdyż mamy dużo pomysłów do zrealizowania, by nasza szkoła, która jest naszym wspólnym dobrem była piękniejsza, a dzieci miały fajne imprezy i nagrody.

Nr konta na który możemy wpłacać pieniądze to
74 8685 0001 0000 0912 2000 0010

Regulamin działalności Rady Rodziców

PODSTAWA PRAWNA:
1.Art.53 i 54 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku z późniejszymi zmianami.
2.Statut Szkoły Podstawowej w Bychawie.

ROZDZIAŁ I

NAZWA REPREZENTACJI RODZICÓW

1. Rada Rodziców Szkoły Podstawowej w Bychawie.

ROZDZIAŁ II

CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

1. Cele:
a) Reprezentowanie rodziców uczniów.
b) Wspieranie statutowej działalności szkoły.
c) Kształtowanie postaw społecznych: odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka.
2. Zadania:
a) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł,
b) wydatkowanie funduszy zgodnie z rocznym planem finansowym,
c) występowanie do Dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.

ROZDZIAŁ III

KOMPETENCJE RADY RODZICÓW

Do kompetencji Rady Rodziców należy:
1. Uchwalanie regulaminu Rady Rodziców.
2. Uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:
a) Programu Wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
b) Programu Profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.
3. Uchwalanie rocznego planu finansowego na dany rok szkolny.
4. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zarządu Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.
5. Opiniowanie:
a) wprowadzanych zmian do Statutu Szkoły,
b) Szkolnego zestawu programów i podręczników,
c) Szkolnego planu nauczania,
d) Planu lekcji,
e) Programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,
f) Projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
g) innych dokumentów i spraw związanych z organizacją i funkcjonowaniem szkoły.
6. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki, program ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programów przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
7. Uchwała Rady Rodziców stanowi odrębny dokument, ponumerowany i podpisany przez przewodniczącego Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ IV

STRUKTURA I TRYB PRACY RADY RODZICÓW ORAZ KOMPETENCJE POSZCZEGÓLNYCH CZŁONKÓW ZARZADU RADY RODZICÓW

1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
2. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych.
3. Rada Rodziców wybiera spośród siebie rodziców do następujących funkcji:
a) Przewodniczący Rady Rodziców,
b) Zastępca przewodniczącego,
c) Skarbnik,
d) Sekretarz.
4. Przewodniczący Rady Rodziców bierze udział w planowaniu oraz organizacji spotkań rady rodziców, uczestniczy w uroczystościach szkolnych na zaproszenie dyrekcji, w porozumieniu z dyrekcją i członkami Rady Rodziców zarządza środkami finansowymi w budżecie Rady Rodziców, w tym posiada kompetencje do podpisywania czeków oraz zatwierdzania opisanych faktur dokumentujących wydatki z budżetu Rady Rodziców. Może też pełnić czasowo obowiązki każdego z pozostałych członków Zarządu Rady Rodziców w przypadku nieobecności na zebraniu, lub niemożności wykonywania przez niego tych obowiązków z przyczyn od niego niezależnych.
5. Z-ca przewodniczącego Rady Rodziców posiada takie same kompetencje jak Przewodniczący, wspierając jednocześnie jego działalność. Zwłaszcza gdy Przewodniczący nie jest w stanie dopełnić obowiązków z przyczyn od niego niezależnych. Uczestniczy w uroczystościach szkolnych na zaproszenie dyrekcji.
6. Sekretarz Rady Rodziców wspiera działalność Przewodniczącego i Z-cy, protokołuje zebrania Rady Rodziców, stwierdza obecność quorum podczas obrad, sporządza uchwały, prowadzi księgę protokołów Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bychawie. Posiada również kompetencje do podpisywania czeków i zatwierdzania opisanych faktur. Uczestniczy w uroczystościach szkolnych na zaproszenie dyrekcji.
7. Skarbnik Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bychawie wspiera działalność Przewodniczącego i Z-cy, zarządza środkami finansowymi w budżecie Rady Rodziców, w tym posiada kompetencje do podpisywania czeków oraz zatwierdzania opisanych faktur dokumentujących wydatki z budżetu Rady Rodziców. Gromadzi fundusze pochodzące ze składek oddziałowych i dokonuje niezbędnych zakupów w porozumieniu z Dyrekcją oraz Zarządem Rady Rodziców. Uczestniczy w uroczystościach szkolnych na zaproszenie Dyrektora Szkoły.
8. Rada Rodziców wybiera spośród siebie Komisję Rewizyjną w składzie:
a) Przewodniczący,
b) Zastępca przewodniczącego,
c) Sekretarz
9. Członkowie Komisji Rewizyjnej wspierają działalność Zarządu Rady Rodziców, pomagają w tworzeniu dokumentów Rady Rodziców np. Planu Finansowego, a także czuwają nad prawidłowym przebiegiem transakcji finansowych dokonywanych z budżetu Rady Rodziców. Uczestniczą w uroczystościach szkolnych na zaproszenie Dyrektora Szkoły.
10. Rada Rodziców wybierana jest spośród rodziców danego oddziału.
11. W skład Rady Oddziałowych wchodzą:
a) Przewodniczący,
b) Skarbnik,
c) Sekretarz.
12. Spotkania Rady Rodziców i Rad Oddziałowych są protokołowane.
13. Sekretarz Rady Rodziców protokołuje spotkania w księdze protokołów.
14. Sekretarz Rady Oddziału protokołuje spotkania w dzienniku lekcyjnym oddziału.
      Rada Rodziców spotyka się na wniosek przewodniczącego Rady Rodziców lub Dyrektora Szkoły.
15. Kadencja członków Rady Rodziców szkoły rozpoczyna się w dniu ukonstytuowania się jej na pierwszym zebraniu nowych członków Rady Rodziców w danym roku szkolnym, i trwa do kolejnego takiego zebrania w następnym roku szkolnym.
16. Kadencja Zarządu Rady Rodziców szkoły rozpoczyna się w dniu powołania jej uchwałą na pierwszym zebraniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym, i trwa do momentu powołania nowego zarządu przez nowych członków Rady Rodziców szkoły w następnym roku szkolnym.

ROZDZIAŁ V

SZCZEGÓŁOWY TRYB PRZEPROWADZANIA WYBORÓW DO ODDZIAŁOWYCH RAD RODZICÓW I RADY RODZICÓW SZKOŁY

1. Termin wyboru Rad Oddziałowych i pierwszego spotkania Rady Rodziców określa Dyrektor Szkoły.
2. Wybory do Oddziałowych Rad Rodziców odbywają się w drodze głosowania jawnego.
3. W wyborach jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
5. W skład Oddziałowej Rady Rodziców wchodzą:
a) Przewodniczący,
b) Skarbnik,
c) Sekretarz.
6. Liczba kandydatów do pełnienia wyżej wymienionych funkcji nie może by mniejsza od liczby ustalonych funkcji.
7. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazi ustną zgodę na kandydowanie.
8. Każdy uczestnik zebrania głosuje tylko na jednego kandydata.
9. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.
10. Przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie.
11. Nowo wybrana Rada Oddziałowa Rodziców ma obowiązek ukonstytuować się na pierwszym spotkaniu.
12. W skład Rady Rodziców wchodzą po jednym przedstawicielu Rad Oddziałowych, wybranych w tajnych wyborach przez zebrania rodziców uczniów danego oddziału.
13. Rada Rodziców w drodze głosowania jawnego wybiera spośród siebie:
a) Przewodniczącego Rady Rodziców,
b) Zastępcę,
c) Sekretarza,
d) Skarbnika.
14. Rada Rodziców w drodze głosowania jawnego wybiera Komisję Rewizyjną w składzie:
a) Przewodniczący,
b) Zastępca przewodniczącego,
c) Sekretarz
15. Liczba kandydatów do pełnienia wyżej wymienionych funkcji nie może by mniejsza od liczby ustalonych funkcji.
16. Zgłoszeni kandydaci muszą wyrazić ustną zgodę na kandydowanie.
17. Każdy uczestnik zebrania głosuje tylko na jednego kandydata.
18. Wybrani zostają ci kandydaci, którzy uzyskali najwyższą liczbę głosów.
19. Przy równej liczbie głosów zarządza się ponowne głosowanie.
20. Nowo wybrana Rada Rodziców ma obowiązek ukonstytuować się na pierwszym spotkaniu.

ROZDZIAŁ VI

TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ PRZEZ RADĘ RODZICÓW

1. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków Rady Rodziców.
2. Quorum ustala sekretarz Rady Rodziców na podstawie listy obecności.
3. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów Rady Rodziców.
4. Za prawidłowe prowadzenie księgi protokołów odpowiedzialny jest Sekretarz Rady Rodziców.

ROZDZIAŁ VII

OBSŁUGA FINANSOWO-KSIĘGOWA RADY RODZICÓW

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
2. Wysokość rocznej składki ustala Rada Rodziców na pierwszym zebraniu w danym roku szkolnym.
3. Rada Rodziców gromadzi i przechowuje swoje środki finansowe na rachunku bankowym.
4.Podstawą działalności finansowo-gospodarczej Rady jest roczny plan finansowy, uchwalany przez Radę Rodziców na każdy rok szkolny.
5.Za prawidłową realizację rocznego planu finansowego odpowiada Przewodniczący, Zastępca i Skarbnik Rady Rodziców.
6.Osobami upoważnionymi do podpisywania dokumentów finansowo- księgowych są: Przewodniczący jego Zastępca oraz Skarbnik Rady Rodziców szkoły.
7. Dobrowolne składki rodziców przyjmowane są na kwitariuszu przychodowym.
8. Obsługę księgową prowadzi Księgowa.
9. Fundusze Rady Rodziców mogą być przeznaczone na:
a) Nagrody,
b) Organizację uroczystości szkolnych,
c) Zakup pomocy dydaktycznych,
d) Zakup wyposażenia i sprzętu szkolnego,
e) Zakup książek i programów edukacyjnych do biblioteki szkolnej,
f) Promocję szkoły,
g) Materiały biurowe i artykuły papiernicze,
h) Prowizje bankowe,
i) Cele reprezentacyjne Rady Rodziców.
10. W ostatnim miesiącu roku szkolnego Przewodniczący Rady Rodziców, Zastępca i Skarbnik składają sprawozdanie z realizacji planu finansowego.
11. Komisja Rewizyjna dokonuje kontroli prawidłowości realizacji wydatków.
12. Komisja Rewizyjna sporządza protokół z przeprowadzonej kontroli, z którym zapoznaje Radę Rodziców.

ROZDZIAŁ VIII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Rada Rodziców używa pieczęci „Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej w Bychawie”.
2. Działalność Rady Rodziców powinna by zgodna z obowiązującymi przepisami prawa oraz ze Statutem Szkoły Podstawowej w Bychawie.
3. Tekst jednolity regulaminu lub jego zmiany przygotowuje Zarząd Rady Rodziców Szkoły.
4. Zarząd Rady Rodziców zapoznaje przedstawicieli Rad Oddziałowych ze zmianami lub tekstem jednolitym regulaminu.
5. Zmiany do regulaminu lub tekst jednolity wprowadza się uchwałą Rady Rodziców.
6. Regulamin Rady Rodziców Szkoły Podstawowej w Bychawie obowiązuje od dnia uchwalenia.