Informacja dla rodziców dzieci siedmioletnich i  sześcioletnich o zasadach przyjmowania do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie w roku szkolnym 2024/2025.

I. Obwód Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie obejmuje: Bychawa miasto, Gałęzów – Kolonia Pierwsza, Osowa Kolonia, Wola Duża – Kolonia, Leśniczówka, Łęczyca, Marysin, Osowa, Podzamcze, Wandzin, Wola Duża, Zadębie, Wincentówek, Zdrapy, Olszowiec – Kolonia, Olszowiec, Romanów, Skawinek.

II. Obowiązkiem szkolnym w roku szkolnym 2024/2025 objęte są dzieci siedmioletnie zamieszkałe w obwodzie Szkoły Podstawowej im Polski Niepodległej w Bychawie, które przyjmuje się do szkoły na podstawie zgłoszenia rodziców. Wzór zgłoszenia do pobrania na stronie internetowej szkoły lub w szkole. Zgłoszenia przyjmowane są od 12 do 16 lutego 2024r.

III. Na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:

– korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole albo

– posiada opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej  o możliwości rozpoczęcia  nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno – pedagogiczną założoną zgodnie z art.168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno – pedagogicznych.

IV. Dzieci zamieszkałe poza obwodem szkoły podlegają postępowaniu rekrutacyjnemu.

Zarządzenie Nr 8/OW/2024 Burmistrza Bychawy określa terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i uzupełniającego   (zał. do zarządzenia Burmistrza Bychawy).

Kryteria rekrutacji są uregulowane uchwałą Nr XXVI/171/2017 Rady Miejskiej w Bychawie.

Dokumenty dotyczące rekrutacji do pobrania na stronie internetowej lub w szkole od 19.02.2024r.

Bychawa, dnia 9.02.2024r.

Do zapoznania się:

INFORMACJE o SZKOLE – prezentacja
DOJRZAŁOŚĆ SZKOLNA – prezentacja

Dokumenty do pobrania od 12.02.2024r.:

Zarządzenie Burmistrza Bychawy
Uchwała Rady Miejskiej
Karta zgłoszenia dziecka 2024/2025

Oświadczenie kryterium nr 3
Oświadczenie kryterium nr 4
Oświadczenie kryterium nr 5
Oświadczenie zal nr 6 do rekrutacji
Oświadczenie zał nr 7 rekrutacja
Wniosek o przyjęcie do publicznej szkoły
Oświadczenie woli przyjęcia i uczęszczania dziecka
Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Bychawy
Załącznik nr 2 do zarządzenia Burmistrza Bychawy