Szkoła Podstawowa w Bychawie dawniej i dziś

Mury  budynku  szkoły  powszechnej  w  Bychawie zostały  wzniesione w  1923 r.  z  inicjatywy  wielce  zaangażowanego  w  działalność   społeczną ks.  Antoniego  Kwiatkowskiego.  Idea  zbudowania  szkoły  spotkała  się z ogromnym poparciem ze strony mieszkańców Bychawy, którzy nie szczędzili pracy i składek na ten cel. Jej stopień organizacyjny wynosił początkowo 5 klas z liczbą uczniów 313, w tym 76 wyznania mojżeszowego.
W następnym roku podniesiono stopień organizacyjny do 6 klas, uczniów było wówczas 488, w tym 189 wyznania mojżeszowego.

Od 1925 r. szkoła w Bychawie stała się pełną 7-klasową szkołą powszechną dającą wykształcenie uczniom z miasta i sąsiednich miejscowości. Wyróżniała się działalnością dydaktyczną, kulturalną i społeczną. Odbywały się tu konferencje pedagogiczne, organizowane były kursy oświatowe dla dorosłych, ukazywał się miesięcznik „Uczniak”, a także prowadzone były zajęcia teatralne i chóru.
W okresie okupacji szkoła bychawska oficjalnie zawiesiła działalność. Skromna grupa chętnej do nauki młodzieży kształciła się w ośrodkach tajnego nauczania, lokalizowanych głównie w Lublinie albo w nielicznych domach naszego miasta.

Do roku 1963 w gmachu przy głównej ulicy miasta mieściły się dwie placówki: szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące kierowane przez jedną dyrekcję.

Rozdział nastąpił w momencie oddania do użytku     nowego budynku szkolnego wybudowanego w ramach akcji: ”Tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Pod koniec lat sześćdziesiątych zatrudniała ona 33 nauczycieli, którzy uczyli ok. 800 uczniów. 8 marca 1963 r. odbyło się otwarcie nowej szkoły „Pomnik Tysiąclecia”. Placówkę wyposażono w sale lekcyjne, salę gimnastyczną, gabinet fizyko-chemiczny, pracownię praktyczno-techniczną, bibliotekę, gabinet dentystyczny i stołówkę szkolną. Uczniowie prowadzili działki doświadczalne pracując i ucząc się podstaw biologii, działały również sekcja sportowa oraz zespół pieśni i tańca.

Ważnym faktem w historii szkoły był akt nadania sztandaru Szkole Pomnik Tysiąclecia w Bychawie dnia 20 XI 1969 r.

Funkcje dyrektorów sprawowali kolejno:
• Bolesław Nowakowski 1964-1972 r.
• Mirosław Cieślak 1972-1974 r.
• Sławomir Zygmunt 1974-1975 r.
• Stanisław Miszczak 1975-1991 r.
• Alicja Dzwonowska 1991-1998 r.
• Krystyna Ciężka 1998-2001 r.
• Małgorzata Tudrujek 2001 – do chwili obecnej.

Dzięki wzorowemu zarządzaniu oraz ofiarnej pracy nauczycieli szkoła osiągała bardzo dobre rezultaty w kształceniu młodego pokolenia. Przez lata przechodziła również różne przeobrażenia ,poczynając od nazwy – Pomnik Tysiąclecia, Zbiorcza Szkoła Gminna, Szkoła Podstawowa w Bychawie – po zewnętrzny wygląd budynku.

Pod koniec lat osiemdziesiątych oddano do użytku dobudowaną część szkoły, gdzie znalazły się sale lekcyjne, a na parterze nowe szatnie dla wszystkich uczniów.
W połowie lat dziewięćdziesiątych szkoła zajęła zwolnione lokale dotychczas użytkowane jako mieszkania służbowe. Urządzone w nich zostały: biblioteka, zarząd oddziału ZNP, pracownia komputerowa i sala audiowizualna. Rezultaty kolejnych, dobrze wykorzystanych lat, to: wymiana okien i drzwi, przebudowa i modernizacja łazienek, remont i adaptacja stołówki oraz kotłowni, wymiana instalacji elektrycznej.

Biblioteka przeniesiona została do przestronnego lokum z czytelnią. Oferuje nauczycielom i uczniom bardzo bogaty, sukcesywnie uzupełniany księgozbiór. Szkoła dysponuje 2 pracowniami komputerowymi podłączonymi do sieci internetowej. Ostatnio stara się o pozyskanie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Zmieniło się również otoczenie szkoły – przeprowadzono rekonstrukcję boiska i przyległych terenów zielonych, zamontowano zadaszenie nad wejściem, zbudowano podjazd dla niepełnosprawnych. Całość uzupełnia dwukolorowy chodnik z kostki brukowej.
Szkoła, w swej historii ,współpracowała z różnymi instytucjami. W przeszłości objęta była patronatem Jednostki Wojsk Ochrony Wewnętrznej Ziemi Lubelskiej im. por. Jana Sławińskiego, co wiązało się z udziałem żołnierzy w imprezach szkolnych, ciekawymi opowieściami o historii i misjach pokojowych, ale także z grą orkiestry wojskowej na zabawach choinkowych. Z kolei delegacje uczniów i nauczycieli odwiedzały jednostkę wojskową z okazji Święta Wojska Polskiego czy innych uroczystości państwowych.
Podobnie jak w minionych latach szkoła współpracuje i utrzymuje stały kontakt z Bychawskim Centrum Kultury, Biblioteką Publiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Urzędem Miasta, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Parafią Rzymskokatolicką im. św. Jana Chrzciciela, Pocztą Polską i in.

Szkoła Podstawowa w Bychawie dąży do wysokich efektów kształcenia oraz wszechstronnego rozwoju uczniów, kształtuje postawę tolerancji i szacunku dla tradycji, a także dziedzictwa kulturowego Polski. Oferuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną, ćwiczenia logopedyczne. Odnotowuje się wysokie osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, muzycznych, plastycznych, recytatorskich, bezpieczeństwa ruchu drogowego, filatelistycznych, ekologicznych. Uczniowie z najwyższą średnią są uhonorowani stypendium burmistrza Bychawy. Szkoła chętnie uczestniczy w ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Szlify dziennikarskie zdobywają uczniowie przy redagowaniu gazetki „Gadułkuś”. Pięknie zorganizowane przez szkołę imprezy sprzyjają jej promocji w środowisku i regionie – głównie na festiwalach, festynach imprezach, młodzieżowych igrzyskach sportowych oraz wymianie międzynarodowej z La Chapelle.
Zmiany organizacyjne w systemie szkolnictwa przyniosła reforma z 1999 roku, w wyniku których 8-klasowa podstawówka została przekształcona w 6-klasową szkołę podstawową, następnym zaś etapem kształcenia stało się 3-letnie gimnazjum. Nowo utworzona placówka zajęła część budynku szkoły podstawowej , a później dobudowała kolejną część z halą sportową.
Wieloletnia historia szkoły i jej teraźniejszość pokazują, że starania o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia zgodnie z wymogami nowoczesnego społeczeństwa i budowanie pozytywnych wartości przyniosło oczekiwane efekty.

Opracowanie:  Ewa Pietrzak, Joanna Wójtowicz 2012 r.