Szkoła Podstawowa w Bychawie dawniej i dziś

Mury  budynku  szkoły  powszechnej  w  Bychawie zostały  wzniesione w  1923 r.  z  inicjatywy  wielce  zaangażowanego  w  działalność   społeczną ks.  Antoniego  Kwiatkowskiego.  Idea  zbudowania  szkoły  spotkała  się z ogromnym poparciem ze strony mieszkańców Bychawy, którzy nie szczędzili pracy i składek na ten cel. Jej stopień organizacyjny wynosił początkowo 5 klas z liczbą uczniów 313, w tym 76 wyznania mojżeszowego.
W następnym roku podniesiono stopień organizacyjny do 6 klas, uczniów było wówczas 488, w tym 189 wyznania mojżeszowego.


Od 1925 r. szkoła w Bychawie stała się pełną 7-klasową szkołą powszechną dającą wykształcenie uczniom z miasta i sąsiednich miejscowości. Wyróżniała się działalnością dydaktyczną, kulturalną i społeczną. Odbywały się tu konferencje pedagogiczne, organizowane były kursy oświatowe dla dorosłych, ukazywał się miesięcznik „Uczniak”, a także prowadzone były zajęcia teatralne i chóru.
W okresie okupacji szkoła bychawska oficjalnie zawiesiła działalność. Skromna grupa chętnej do nauki młodzieży kształciła się w ośrodkach tajnego nauczania, lokalizowanych głównie w Lublinie albo w nielicznych domach naszego miasta.


Do roku 1963 w gmachu przy głównej ulicy miasta mieściły się dwie placówki: szkoła podstawowa i liceum ogólnokształcące kierowane przez jedną dyrekcję.Rozdział nastąpił w momencie oddania do użytku     nowego budynku szkolnego wybudowanego w ramach akcji: ”Tysiąc szkół na Tysiąclecie”. Pod koniec lat sześćdziesiątych zatrudniała ona 33 nauczycieli, którzy uczyli ok. 800 uczniów. 8 marca 1963 r. odbyło się otwarcie nowej szkoły „Pomnik Tysiąclecia”. Placówkę wyposażono w sale lekcyjne, salę gimnastyczną, gabinet fizyko-chemiczny, pracownię praktyczno-techniczną, bibliotekę, gabinet dentystyczny i stołówkę szkolną. Uczniowie prowadzili działki doświadczalne pracując i ucząc się podstaw biologii, działały również sekcja sportowa oraz zespół pieśni i tańca.


Ważnym faktem w historii szkoły był akt nadania sztandaru Szkole Pomnik Tysiąclecia w Bychawie dnia 20 XI 1969 r.


Funkcje dyrektorów sprawowali kolejno:
• Bolesław Nowakowski 1964-1972 r.
• Mirosław Cieślak 1972-1974 r.
• Sławomir Zygmunt 1974-1975 r.
• Stanisław Miszczak 1975-1991 r.
• Alicja Dzwonowska 1991-1998 r.
• Krystyna Ciężka 1998-2001 r.
• Małgorzata Tudrujek 2001 – do chwili obecnej.


Dzięki wzorowemu zarządzaniu oraz ofiarnej pracy nauczycieli szkoła osiągała bardzo dobre rezultaty w kształceniu młodego pokolenia. Przez lata przechodziła również różne przeobrażenia ,poczynając od nazwy – Pomnik Tysiąclecia, Zbiorcza Szkoła Gminna, Szkoła Podstawowa w Bychawie – po zewnętrzny wygląd budynku.


Pod koniec lat osiemdziesiątych oddano do użytku dobudowaną część szkoły, gdzie znalazły się sale lekcyjne, a na parterze nowe szatnie dla wszystkich uczniów.
W połowie lat dziewięćdziesiątych szkoła zajęła zwolnione lokale dotychczas użytkowane jako mieszkania służbowe. Urządzone w nich zostały: biblioteka, zarząd oddziału ZNP, pracownia komputerowa i sala audiowizualna. Rezultaty kolejnych, dobrze wykorzystanych lat, to: wymiana okien i drzwi, przebudowa i modernizacja łazienek, remont i adaptacja stołówki oraz kotłowni, wymiana instalacji elektrycznej.

Biblioteka przeniesiona została do przestronnego lokum z czytelnią. Oferuje nauczycielom i uczniom bardzo bogaty, sukcesywnie uzupełniany księgozbiór. Szkoła dysponuje 2 pracowniami komputerowymi podłączonymi do sieci internetowej. Ostatnio stara się o pozyskanie Internetowego Centrum Informacji Multimedialnej. Zmieniło się również otoczenie szkoły – przeprowadzono rekonstrukcję boiska i przyległych terenów zielonych, zamontowano zadaszenie nad wejściem, zbudowano podjazd dla niepełnosprawnych. Całość uzupełnia dwukolorowy chodnik z kostki brukowej.
Szkoła, w swej historii ,współpracowała z różnymi instytucjami. W przeszłości objęta była patronatem Jednostki Wojsk Ochrony Wewnętrznej Ziemi Lubelskiej im. por. Jana Sławińskiego, co wiązało się z udziałem żołnierzy w imprezach szkolnych, ciekawymi opowieściami o historii i misjach pokojowych, ale także z grą orkiestry wojskowej na zabawach choinkowych. Z kolei delegacje uczniów i nauczycieli odwiedzały jednostkę wojskową z okazji Święta Wojska Polskiego czy innych uroczystości państwowych.
Podobnie jak w minionych latach szkoła współpracuje i utrzymuje stały kontakt z Bychawskim Centrum Kultury, Biblioteką Publiczną, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Urzędem Miasta, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatowym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli, Parafią Rzymskokatolicką im. św. Jana Chrzciciela, Pocztą Polską i in.

Szkoła Podstawowa w Bychawie dąży do wysokich efektów kształcenia oraz wszechstronnego rozwoju uczniów, kształtuje postawę tolerancji i szacunku dla tradycji, a także dziedzictwa kulturowego Polski. Oferuje dodatkowe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zdolnych oraz zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, gimnastykę korekcyjną, ćwiczenia logopedyczne. Odnotowuje się wysokie osiągnięcia uczniów w konkursach przedmiotowych, muzycznych, plastycznych, recytatorskich, bezpieczeństwa ruchu drogowego, filatelistycznych, ekologicznych. Uczniowie z najwyższą średnią są uhonorowani stypendium burmistrza Bychawy. Szkoła chętnie uczestniczy w ogólnopolskich akcjach charytatywnych. Szlify dziennikarskie zdobywają uczniowie przy redagowaniu gazetki „Gadułkuś”. Pięknie zorganizowane przez szkołę imprezy sprzyjają jej promocji w środowisku i regionie – głównie na festiwalach, festynach imprezach, młodzieżowych igrzyskach sportowych oraz wymianie międzynarodowej z La Chapelle.
Zmiany organizacyjne w systemie szkolnictwa przyniosła reforma z 1999 roku, w wyniku których 8-klasowa podstawówka została przekształcona w 6-klasową szkołę podstawową, następnym zaś etapem kształcenia stało się 3-letnie gimnazjum. Nowo utworzona placówka zajęła część budynku szkoły podstawowej , a później dobudowała kolejną część z halą sportową.
Wieloletnia historia szkoły i jej teraźniejszość pokazują, że starania o wszechstronny i harmonijny rozwój ucznia zgodnie z wymogami nowoczesnego społeczeństwa i budowanie pozytywnych wartości przyniosło oczekiwane efekty.


Opracowanie:  Ewa Pietrzak, Joanna Wójtowicz 2012 r.

 

Nazwa naszej szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa w Bychawie.
Do Szkoły uczęszczają dzieci z obwodu szkolnego obejmującego miasto Bychawa oraz wsie: Gałęzów Kolonia Pierwsza, Osowa, Osowa Kolonia, Wola Duża, Wola Duża Kolonia, Olszowiec, Olszowiec Kolonia, Zadębie, Wandzin, Wincentówek, Podzamcze, Zdrapy, Marysin, Leśniczówka, Łęczyca, Romanów i Skawinek.
Sprawy finansowe i administracyjne prowadzi Gmina Bychawa. 
Nadzór pedagogiczny zapewnia Kurator Oświaty w Lublinie.
Funkcję dyrektora szkoły pełni Małgorzata Tudrujek .
Funkcję wicedyrektorów w latach 2006 – 2012 pełniły nauczycielki: p. Elżbieta Sobaszek i p. Bożena Szwałek. W latach 2012-2017 p. Bożena Szwałek była jedynym wicedyrektorem szkoły.
Od roku 2017 stanowisko wicedyrektorów sprawują p. Justyna Pawlik i p. Renata Kryska. Od dnia 1 września 2017 roku Gimnazjum nr 1 im. Obrońców Ojczyzny w Bychawie zostało włączone w strukturę Szkoły Podstawowej w Bychawie, gdzie utworzono wygaszane  oddziały gimnazjalne. 
Z mocy prawa wicedyrektorem Szkoły Podstawowej w Bychawie ds. oddziałów gimnazjalnych została p. Bożena Toporowska. Nad całością funkcjonowania nowej  Szkoły Podstawowej w Bychawie nadzór sprawowała p. Małgorzata Tudrujek – dotychczasowa dyrektor szkoły. Opisana struktura szkoły funkcjonowała dwa lata.  Dzień 19 czerwca 2019 roku jest datą formalnie kończącą funkcjonowanie gimnazjów w polskim systemie edukacji. Cykl kształcenia w nowej szkole podstawowej zgodnie z założeniami reformy oświaty trwa 8 lat.

Szkoła Podstawowa w Bychawie  jest szkołą publiczną tzn.:

  • zapewnia bezpłatne nauczanie w zakresie ramowych planów nauczania;
  • zatrudnia nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje zawodowe;
  • realizuje dla danego typu szkoły :
          a) programy zawierające podstawy programowe obowiązkowych przedmiotów ogólnokształcących;
          b) ramowy plan nauczania;
  • realizuje ustalone przez MEN zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów.

23 listopada 2012 roku Szkoła Podstawowa w Bychawie świętowała Jubileusz 50-lecia swojego istnienia. Dyrektor Szkoły Małgorzata Tudrujek powitała około 200 zaproszonych gości. Uroczystość zaszczycili m.in.: Biskup Józef Wróbel, Krzysztof Babisz – Lubelski Kurator Oświaty, Paweł Pikula – Starosta Powiatu Lubelskiego, Janusz Urban – Burmistrz Bychawy oraz inni przedstawiciele władz powiatowych i naszej gminy.
Życzenia i listy gratulacyjne skierowane pod adresem dyrekcji, nauczycieli, pracowników, rodziców i uczniów składali dyrektorzy szkół, kierownicy i prezesi bychawskich instytucji oraz stowarzyszeń. Nie zawiedli też emerytowani nauczyciele i byli dyrektorzy oraz dawni pracownicy, którzy swoje najpiękniejsze lata spędzili w naszej szkole, poświęcając dla dobra uczniów swoje umiejętności i energię.
Jubileusz szkoły zachęcił nas do spisania kolejnych kart historii Szkoły Podstawowej w Bychawie – największej placówki oświatowej w gminie. We współczesnym świecie, świecie technologii i szybkich zmian cywilizacyjnych znaczenie polskiej szkoły dla kształtowania postaw i przekazu podstawowej wiedzy uczniom wzrosło, czemu nasza szkoła stara się sprostać wytrwałą pracą pedagogiczną.

Od września 2012 r. – jak co roku – rozpoczęły się zajęcia dydaktyczno – wychowawcze.

W roku szkolnym 2012/2013 do szkoły uczęszczało 411 uczniów, zapisanych na początku roku szkolnego, pobierających naukę w 19 oddziałach klasowych. W szkole zatrudnionych było 40 nauczycieli.

Rok rozpoczął się ciekawymi zajęciami z zakresu profilaktyki uzależnień.11 września 2012r. miały miejsce warsztaty dla uczniów klas szóstych pt. ”Nie wszystko złoto”, a 24 września odbyło się przedstawienie pt. „Być sobą” dla uczniów klas IV -VI z zakresu profilaktyki uzależnień. Nasza placówka od wielu lat promuje zdrowy styl życia i podejmuje działania z zakresu edukacji zdrowotnej. Uczestniczymy w takich programach jak: „Trzymaj formę”, „Szklanka mleka”, „Owoce w szkole”, „Nie pal przy mnie proszę”, „Ratujemy i uczymy ratować” czy „ Wyprawa po Zdrowie”. Poza profilaktyką i promocją zdrowego stylu życia ważne miejsce w tworzeniu pozytywnej sylwetki ucznia odgrywa sport i rywalizacja rówieśnicza na różnych poziomach. Uczniowie od początku roku włączyli się aktywnie do współzawodnictwa w różnych dyscyplinach: 24 września szkoła uczestniczyła w Gminnych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych, a 27 września w Powiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej w biegach przełajowych. Dopełnieniem cyklu były Rejonowe Igrzyska Młodzieży Szkolnej w sztafetowych biegach przełajowych w Kraśniku. Dużym zainteresowaniem uczniów i rodziców cieszył się cykliczny Rodzinny Turniej w tenisie stołowym. Rodzinna atmosfera współzawodnictwa pozytywnie wpływała na ducha zawodów  i kreowała szkołę jako przyjazne miejsce spędzenia czasu wolnego poza lekcjami. Na uwagę zasługiwało też angażowanie się uczniów i nauczycieli do działań sportowych na szczeblu ogólnopolskim. Przykładem może być udział w XIII Ogólnopolskim Turnieju Piłki Nożnej „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. Cały rok szkolny był bogaty w wydarzenia sportowe.

…………………………………….

Szkoła funkcjonując w określonym środowisku społecznym zakłada współpracę z organem prowadzącym i instytucjami zewnętrznymi. Szkoła prowadziła wiele działań edukacyjnych we współpracy z instytucjami zewnętrznymi świadczącymi usługi wspierające oświatę. Odbywały się wyjścia, wyjazdy uczniów do instytucji kultury, wycieczki tematyczne i spotkania edukacyjne. Korespondowało to również z ogłoszeniem roku 2014 rokiem ważnych rocznic historycznych, które kształtowały dzieje naszego państwa.           

Szczególne miejsce w dostarczaniu uczniom strawy duchowej zajmują przedstawienia teatralne i wyjazdy do kina czy filharmonii. Uczniowie uczestniczyli w spektaklach teatralnych w Lublinie; np. w Teatrze H. Ch. Andersena, Teatrze Muzycznym  czy w Teatrze J. Osterwy.

Nauczyciele organizowali wycieczki po małej ojczyźnie współpracując z Bychawskim Towarzystwem Regionalnym oraz dłuższe wycieczki po Polsce korzystając z ofert biur podróży. Hitem 2013r. była wycieczka na Podkarpacie organizowana w dniach 6 -7 czerwca 2013r. dla uczniów klas V i VI. Młodsze dzieci odwiedziły niezwykłe miejsce Parku Iluzji i Rozrywki w Mościskach.

W Warszawie uczniowie naszej szkoły 13 listopada 2012r. wzięli udział w V Międzynarodowym Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Uroczystość miała miejsce w Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza. Dzięki spotkaniu mieli możliwość poznania wielu wspaniałych ludzi – poetów.

Konkursy szkolne to podstawowa forma sprawdzania wiedzy i umiejętności nabytych przez uczniów, szczególnie uczniów zdolnych. W roku szkolnym 2012 wysypał się przysłowiowy wór z konkursami, w których brali udział uczniowie różnych klas i poziomów edukacyjnych. Warto wspomnieć o niektórych z nich z różnych przedmiotów i zakresów tematycznych. Szkolny konkurs plastyczny „Moja szkoła za 50 lat”;  Szkolny konkurs ,,Różaniec z darów natury”; Konkurs plastyczny na projekt świątecznej kartki pocztowej Gminy Bychawa – Boże Narodzenie 2012 i Wielkanoc 2013; XIII Gminny Konkurs Matematyczny pod honorowym patronatem Burmistrza Bychawy; Szkolny konkurs wiedzy „Zdrowy Styl Życia„; Szkolny konkurs ekologiczny; XXXII Mały Konkurs Recytatorski; Konkurs Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Śpiewający słowik”; Dziecięce i Młodzieżowe Spotkania z Piosenką Kamerton 2013 ;Szkolny konkurs ortograficzny dla klas IV-VI; Szkolny konkurs ortograficzny „Mistrz ortografii” dla klas II i III. Oczywiście najważniejszymi konkursami, które odbywają się w szkole są konkursy przedmiotowe organizowane przez Lubelskiego Kuratora Oświaty.

W szkole były realizowane różne akcje i przedsięwzięcia charytatywne. Sztandarowym przedsięwzięciem były działania mające na celu pomoc potrzebującym w Afryce. Akcje : „Jedna koza, jedno życie” czy „60. Światowy Dzień Trędowatych” realizowany w ramach Fundacji Polskiej Raoula Follereau miały duże poparcie wśród społeczności szkolnej i środowiskowej. Dużym zainteresowaniem uczniów cieszyły się również akcje niosące pomoc „ Pomóż dzieciom przetrwać zimę” czy akcja zbiórki nakrętek dla podopiecznych hospicjum „ Małego Księcia” w Lublinie. Zebrane produkty były  przekazywane osobom potrzebującym. Wspieraliśmy także ogólnopolską akcję „ Góra grosza”.

Uczniowie uczestniczyli również w innych formach  aktywności projektowych. Cyklicznie przed dniem Wszystkich Świętych brali udział w akcji sprzątania cmentarzy. Poznają karty historii naszej małej ojczyzny. Uczestniczą w Spotkaniach Regionalnych organizowanych wspólnie z Bychawskim Towarzystwem Regionalnym. Odwiedzają lokalne miejsca pamięci narodowej i troszczą się o nie.
5 lutego 2013 r. w szkole odbył się finał obchodów międzynarodowej akcji Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem Serfuję. Respektuję”. Samorząd Uczniowski przeprowadził akcję „Zważ swój plecak” sprawdzając jak ciężkie tornistry muszą do szkoły nosić uczniowie. Starając  się wprowadzić dzieci w świat finansów i własnego kieszonkowego realizowano projekt” Od grosika do złotówki”.
W kalendarzu szkolnym 2012/2013 ważne miejsce zajmują uroczystości szkole. Dzień Rodziny, Dzień Dziecka, Dzień Zdrowia, Dzień Ziemi i Dzień Edukacji to obowiązkowe uroczystości organizowane w ramach aktywności szkolnych.
Najważniejszą uroczystością szkolną była przypadająca w listopadzie uroczystość 50. lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Bychawie, która 23 listopada 2012r.świętowała swój jubileusz. Świadkiem tego wydarzenia jest okazała tablica pamiątkowa, której odsłonienie nastąpiło w trakcie uroczystości.

Przed jubileuszem szkoły 19 października 2012 r. odbyło się uroczyste przyjęcie najmłodszych uczniów do społeczności uczniowskiej czyli ślubowanie klas pierwszych.  W związku z rocznicą odzyskania niepodległości w naszej szkoły odbył się uroczysty apel i konkursy wiedzy historycznej.

Magiczny okres bożonarodzeniowy  to wigilie klasowe i jasełka. 21 grudnia 2012 r. w naszej szkole odbyło się przedstawienie jasełkowe dla całej społeczności szkolnej. 9 lutego 2013r.zabawa choinkowa kończąca okres karnawału.

Dnia 20 marca 2013 roku w Szkole Podstawowej w Bychawie zorganizowano kolejną edycję ,,Dni Otwartych dla dzieci 6 i 7-letnich”. W spotkaniu wzięło udział 5 grup dzieci z Przedszkola Samorządowego nr 1 w Bychawie.
Przedszkolaki uczestniczyły w zajęciach otwartych prowadzonych przez nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej. W tym dniu dzieci mogły poznać specyfikę pracy na zajęciach lekcyjnych oraz aktywnie w nich uczestniczyć poprzez naukę i zabawę.

Tak w dużym skrócie przebiegał jeden rok z życia szkoły- rok Jubileuszu 50.lecia placówki

W kolejnych latach wiele opisanych działań kontynuowano w kalendarzu szkolnym. Nadążając za szybko zmieniającą się rzeczywistością w regionie i kraju nauczyciele i uczniowie włączali nowe formy działań i aktywności szkolnych.

W roku szkolnym 2013/2014 do szkoły uczęszczało 420 uczniów, zapisanych na początku roku szkolnego, pobierających naukę w 18 oddziałach klasowych. W szkole zatrudnionych było 40 nauczycieli.

 – w trosce o bezpieczeństwo uczniów w szkole odbywały się liczne spotkania profilaktyczne z przedstawicielami policji, ośrodka kuratoryjnego i szkolenia dla rodziców.

-biblioteka  szkolna jest ważnym miejscem w szkole. Nie tylko prowadzi wypożyczenia lektur szkolnych i książek dla uczniów i nauczycieli. Pełni również funkcję centrum multimedialnego z dostępem dla zainteresowanych do zasobów Internetu w celach dydaktyczno – wychowawczych.  Nauczyciele biblioteki realizują projekty edukacyjne, konkursy wiedzy, lekcje biblioteczne, wystawy. Wszystko po to, aby czynić książkę i zasoby biblioteczne przyjaznymi dla społeczności szkolnej.  Przykładem działań biblioteki było włączenie się do ogólnopolskiej akcji czytania książek w ramach rządowego programu „Książki naszych marzeń” Włączając się w realizację tego programu księgozbiór szkolny został znacząco wzbogacony i uatrakcyjniony w wyniku realizacji dotacji na zakup książek. .Rozwijana jest współpraca z bibliotekami w gminie, organizowane są spotkania z autorami książek dla dzieci i młodzieży.( katalog wypożyczeń komputerowych) ( opisać)

 

W roku szkolnym 2015/2016 do szkoły uczęszczało 435 uczniów, zapisanych na początku roku szkolnego, pobierających naukę w 19 oddziałach klasowych. W szkole zatrudnionych było 38 nauczycieli.

– Wzmocniono oddziaływanie szkoły w celu przeciwstawienia się nowym formom zagrożeń dzieci i młodzieży szkolnej związanych z dopalaczami. Nawiązano współpracę z instytucjami zewnętrznymi . Skutkiem tych działań była np. prelekcja psychologa dr I. Siudema dla rodziców i nauczycieli.

– Uczniowie włączyli się do konkursów wiedzy, których celem było upowszechnienie wiedzy o zagrożeniach z jakimi młodzi ludzie mogą spotkać się w swoim codziennym życiu. Odbywały się również spotkania edukacyjne, na których dzieci zapoznawały się z podstawowymi zasadami poruszania się w ruchu drogowym. Aby uczniowie byli bardziej widoczni, a co za tym idzie bardziej bezpieczni otrzymali odblaski we współpracy z firmą ubezpieczeniową. Nasi uczniowie byli szkoleni jak należy zachować się w sytuacji zagrożenia życia i zdrowia . Uczestniczyli w warsztatach organizowanych przez lubelski oddział PCK.

Świat w dobie Internetu staje się coraz bardziej niebezpieczny. Aby wzmocnić cyber bezpieczeństwo w szkole przeprowadzono debatę na temat zagrożeń z dostępu do Internetu. 

W roku szkolnym 2016/2017 do szkoły uczęszczało 421 uczniów, zapisanych na początku roku szkolnego, pobierających naukę w 19 oddziałach klasowych. W szkole zatrudnionych było 37 nauczycieli.

Ja co roku w szkole duży nacisk kładliśmy na bezpieczeństwo w szkole i w miejscu zamieszkania oraz w Internecie. W ramach bezpieczeństwa uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z dzielnicowym Komisariatu Policji w Bychawie, brali udział w akcjach i konkursach profilaktycznych. Mamy na uwadze również odpowiedzialny stosunek wobec zwierząt, szczególnie potrzebujących naszej pomocy. Przeprowadzono akcję wsparcia lubelskiego schroniska dla zwierząt. Biblioteka organizowała cykl imprez związanych z książkami „Znani bychawianie czytają dzieciom”. W ramach tej akcji czytały dzieciom władze gminy na czele z burmistrzem, ksiądz proboszcz, regionalista czy przedstawiciele różnych zawodów – lekarz, strażak, bibliotekarz. W szkole przeprowadzono również projekty edukacyjne i społeczne zarówno w klasach młodszych jak i starszych. Przykładem takich działań projektowych są spotkania ze świadkami historii, wybitnymi sportowcami, czy pasjonatami wiedzy. Wiedza uczniom przekazywana była poza szkołą w czasie organizowanych wycieczek turystyczno – edukacyjnych, zajęć terenowych czy spotkań w lokalnych zakładach pracy.  

Rok 2017 jest rokiem szczególnym, bo wtedy wprowadzona została na poziomie szkolnictwa podstawowego kolejna reforma oświaty Ten rozdział najnowszej historii edukacji w Polsce nie był bez wpływu na funkcjonowanie Szkoły Podstawowej w Bychawie. W roku szkolnym 2017/2018 do szkoły uczęszczało 607uczniów, zapisanych na początku roku szkolnego, pobierających naukę w 28 oddziałach klasowych. W szkole zatrudnionych było 54 nauczycieli. Stanowisko wicedyrektora obejmuje p. Justyna Pawlik i p. R. Kryska.

W roku szkolnym 2018/2019 do szkoły uczęszczało 616 uczniów, zapisanych na początku roku szkolnego, pobierających naukę w 29 oddziałach klasowych. W szkole zatrudnionych było 53 nauczycieli.

W roku szkolnym 2019/2020 do szkoły uczęszczało 535 uczniów, zapisanych na początku roku szkolnego, pobierających naukę w 25oddziałach klasowych. W szkole zatrudnionych było 50 nauczycieli.

CDN …
Ewa Kaźmierak
Zbigniew Milanowski
nauczyciele historii