Misja szkoły

Szkoła Podstawowa w Bychawie wspomaga rozwój ucznia w przyjaznej i bezpiecznej atmosferze, w poczuciu więzi z rodziną i otaczającym środowiskiem. Dąży do wysokich efektów kształcenia zgodnego z wymaganiami nowoczesnego społeczeństwa i wyzwaniami przyszłości. Wychowuje młodego Polaka w duchu patriotyzmu, ucząc szacunku do polskiej tradycji, historii i kultury.

Wizja szkoły

Zapewniamy bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych, stwarzamy możliwość rozwijania zdolności i zainteresowań wszystkim uczniom, wspieramy indywidualną drogę rozwoju każdego ucznia. Umożliwiamy wyrównanie szans edukacyjnych wszystkim uczniom, wspieramy uczniów zdolnych i mających trudności w nauce. Otaczamy szczególną opieką uczniów niepełnosprawnych, integrujemy ich ze środowiskiem szkolnym. Zapewniamy wykwalifikowaną i kompetentną kadrę pedagogiczną oraz nowoczesną bazę dydaktyczną.
Angażujemy rodziców w życie szkoły, rodzice są naszymi partnerami we wszystkich działaniach. Kształtujemy pozytywne postawy społeczne. Propagujemy zdrowy styl życia, przeciwdziałamy agresji i uzależnieniom. Rozwijamy postawy ekologiczne.

Rozbudzamy miłość i szacunek do Ojczyzny. Uwzględniamy potrzeby środowiska lokalnego, wychowujemy młodego człowieka mającego poczucie więzi ze swoją szkołą, miejscowością, regionem i małą Ojczyzną – Bychawą. Uczymy poszanowania symboli narodowych: biało – czerwonej flagi, godła i hymnu narodowego. Dążymy poprzez rzetelną pracę do wychowania kolejnych pokoleń, które znają i doceniają wartość wolności, suwerenności, niezależności. Jesteśmy dumni z tego, że kształtujemy młodych ludzi, którzy czynią dobro, dbają o swoją ojczyznę i postępują zgodnie z zasadami  moralnymi.

Wychowujemy w duchu tolerancji, zrozumienia i szacunku dla innych osób, tradycji, religii i kultur. Przygotowujemy uczniów do dalszej edukacji i odnoszenia sukcesów, wspieramy ich w dążeniu do wszechstronnego rozwoju psychofizycznego. Kształtujemy aktywną postawę wobec problemów współczesnego świata. Podążamy za osiągnięciami cywilizacyjnymi, zapewniamy dostęp do najnowszych zdobyczy techniki. Wprowadzamy uczniów w świat kultury i sztuki.