„Sportowe Talenty”

„Sportowe Talenty”

Nauczyciele wychowania fizycznego informują, że zgodnie z ustawą z dnia 17 sierpnia 2023r.  o zmianie ustawy o zdrowiu publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 poz.1718) zostaną przeprowadzone testy sprawnościowe wśród uczniów klas IV – VIII.

Zgodnie z art. 28 ust. 2a ustawy Prawo oświatowe „W ramach obowiązkowego wymiaru zajęć wychowania fizycznego dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, nauczyciel wychowania fizycznego przeprowadza, raz w ciągu roku szkolnego w każdej klasie, testy sprawnościowe określone w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1”.

Stosownie do art. 28 ust. 2b ustawy Prawo oświatowe „Uczniowie klas IV-VIII szkół podstawowych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a-c, realizujących kształcenie ogólne w zakresie klas IV-VIII szkoły podstawowej, albo rodzice niepełnoletnich uczniów przekazują szkole raz w ciągu roku szkolnego dane obejmujące masę ciała i wzrost ucznia.

Przepis art. 28 ust. 2c ustawy Prawo oświatowe stanowi, że „Szkoła wprowadza do ewidencji „Sportowe Talenty” dane obejmujące:

 1) wyniki z testów sprawnościowych oraz datę przeprowadzenia testów sprawnościowych – corocznie niezwłocznie po przeprowadzeniu tych testów;

2) masę ciała i wzrost ucznia – corocznie niezwłocznie po przeprowadzeniu testów sprawnościowych  i uzyskaniu tych danych od uczniów albo rodziców niepełnoletniego ucznia”.

  • Post author:
  • Post category:Sport