Egzamin na kartę rowerową

Zarządzenie Nr 8/2023 Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie z dnia 04.05.2023r. w sprawie: organizacji egzaminu na kartę rowerową.
Na podstawie art. 21 ust.2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskania karty rowerowej zarządza się co następuje:
§ 1
Egzamin na kartę rowerową w Szkole Podstawowej im. Polski Niepodległej w Bychawie odbędzie się wg. następującego harmonogramu:
Część teoretyczna:
– 15.05.2023r. – godz. 10.55 – część teoretyczna dla uczniów klasy IV c;
– 17.05.2023r. – godz. 8.20 – część teoretyczna dla uczniów klasy IV b;
– 18.05.2023r. – godz. 10.55 – część teoretyczna dla uczniów klasy IV a;
Poprawka część teoretyczna:
– 05.06.2023r. – godz. 10.55 – część teoretyczna dla uczniów klasy IV c;
– 07.06.2023r. – godz. 8.20 – część teoretyczna dla uczniów klasy IV b;
– 01.06.2023r. – godz. 10.55 – część teoretyczna dla uczniów klasy IV a;
Część praktyczna:
– 12.06.2023r. – godz. 10.55 – część praktyczna dla uczniów klasy IV c;
– 14.06.2023r. – godz. 8.20 – część praktyczna dla uczniów klasy IV b;
– 15.06.2023r. – godz. 10.55 – część praktyczna dla uczniów klasy IV a;

Uczniowie klas V – VIII, którzy jeszcze nie uzyskali karty rowerowej będą mogli przystąpić do egzaminu w dniach od 15.05.2023r. do 08.06.2023r. na lekcjach techniki po ustaleniu terminu z nauczycielem przedmiotu.
§ 2
Część teoretyczna egzaminu będzie miała formę testu pisemnego; czas na rozwiązanie testu wynosi 35 minut.
Część praktyczna będzie trwała 10 minut.
§ 3
Za organizację i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową odpowiada pan Artur Chrzanowski – nauczyciel techniki.
§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rodzic otrzymuje Arkusz do podpisania

Justyna Pawlik
Dyrektor szkoły