„ZNAM BANK NA BANK – Historia Banku Spółdzielczego w Bychawie”

„ZNAM BANK NA BANK – Historia Banku Spółdzielczego w Bychawie”

Szkolny konkurs wiedzy historycznej dla uczniów klas szóstych organizowany przez Koło rowerowe Szkoły Podstawowej w Bychawie  przy współpracy Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie z okazji 20. lecia zmiany nazwy banku. Partnerem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie.

Regulamin konkursu wiedzy

 1. Organizatorami konkursu jest: Koło Rowerowe Szkoły Podstawowej w Bychawie oraz Rejonowy Bank Spółdzielczy w Bychawie. Partnerem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie.
 2. Fundatorami nagród w konkursie są: Zarząd Rejonowego Banku Spółdzielczego w Bychawie i Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie.
 3. Konkurs jest przeznaczony wyłącznie dla uczniów klas szóstych Szkoły Podstawowej w Bychawie biorących udział w dodatkowych zajęciach historycznych.
 4. Aby wziąć udział w konkursie należy zgłosić chęć uczestnictwa w akcji nauczycielowi odpowiedzialnemu za przeprowadzenie konkursu, którym jest Pan Zbigniew Milanowski
 5. Konkurs trwa od 30 września 2020r. do 07 października 2020r. · 30 września 2020r. – przeprowadzenie testu wiedzy · 07 października 2020 r. – finał i ogłoszenie zwycięzców.
 6. Nagrodami w konkursie są: – za I miejsce – tablet – za II miejsce i III miejsce – inne urządzenia elektroniczne – kolejne miejsca – nagrody pocieszenia
 7. Zasady konkursu wiedzy: Każdy uczestnik konkursu otrzymuje do wypełnienia test wiedzy. Test składa się z 30 pytań jednokrotnego wyboru. Za każdą prawidłową odpowiedź przyznawany jest 1 punkt. Wygrywają uczestnicy, którzy otrzymali najwyższą liczbę punktów. Do finału przechodzi 10 uczniów z najwyższą liczbą uzyskanych punktów. W przypadku tej samej ilości punktów decyduje czas oddania wypełnionego testu – wygrywa osoba, która oddała test wcześniej. Założenia: – wszyscy uczniowie mają tyle samo czasu (45 minut) na wypełnienie testu, – wszyscy uczestnicy wypełniają test równocześnie, – test jest oceniany przez szkolną komisję konkursową składającą się z minimum 2 osób. Wszystkie osoby, które mają wgląd w pytania testu wiedzy zobowiązane są do zachowania tajemnicy. – Komisja ogłasza wyniki pierwszego etapu konkursu w ciągu 1 dnia od przeprowadzenia testu wiedzy. – Drugi etap konkursu ( wielki finał) odbywa się w szkole w terminie 7 dni po eliminacjach i ma charakter rywalizacji turniejowej w cyklu teleturnieju „ Jeden z dziesięciu”. Po pierwszej rundzie obowiązkowej, uczestnicy finału wskazują osoby do pytania. Rozpoczyna uczeń z nr 1.  Każdy z uczestników posiada 3 szanse. Wygrywają uczniowie, którzy najdłużej zachowali szanse na odpowiedź.  – wręczenie nagród laureatom.
 1. Terminarz konkursu:
  a) uczeń zgłasza chęć wzięcia udziału w konkursie poprzez poinformowanie o tym fakcie nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu, którym jest Pan Zbigniew Milanowski w terminie do dnia30 września 2020 r.,
  b) termin testu to 30 września 19:00,                                                                                        
  c) test zostanie przeprowadzony zdalnie w aplikacji Teams Microsoft 365                                          
  d) wyniki testu zostaną ogłoszone w ciągu następnego dnia od przeprowadzenia testu wiedzy, 
  e) finał konkursu odbędzie się dnia 07 października 2020r. w świetlicy szkolnej Szkoły Podstawowej w Bychawie  o godz. 10:00     
  f) wręczenie nagród nastąpi w dniu finału  bezpośrednio po zmaganiach konkursowych.
 2. Zwycięzcy nie przysługuje ekwiwalent pieniężny za nagrodę. Odbiór nagrody powinien być potwierdzony przez prawnego opiekuna dziecka na formularzu odbioru nagród głównych.
 3. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z akceptacją treści regulaminu.

11.Regulamin konkursu jest dostępny do wglądu u nauczyciela odpowiedzialnego za przeprowadzenie konkursu.

12.Przygotowanie dokumentacji zdjęciowej z przeprowadzonego konkursu przez Szkołę i przekazanie jej na potrzeby działań informacyjno promocyjnych prowadzonych przez Szkołę, Bank Spółdzielczy w Bychawie i Miejską Bibliotekę Publiczną w Bychawie  oznacza posiadanie przez Szkołę zgody na wykorzystanie wizerunku osób umieszczonych w dokumentacji zdjęciowej w celach określonych powyżej.