Egzamin na kartę rowerową

Zarządzenie Nr 29a/2020
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychawie
z dnia 04.09.2020r.
w sprawie: organizacji egzaminu na kartę rowerową.

 Na podstawie art. 21 ust.2 Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 12 kwietnia 2013r. w sprawie uzyskania karty rowerowej zarządza się co następuje:

 §1

Egzamin na kartę rowerową w Szkole Podstawowej w Bychawie odbędzie się wg. następującego harmonogramu:

Część teoretyczna:

– 06.10.2020r. – godz. 10.05 – część teoretyczna  dla uczniów klasy V b;

– 07.10.2020r. – godz. 10.05 – część teoretyczna  dla uczniów klasy V a;

Część praktyczna:

– 13.10.2020r. – godz. 10.05 – część praktyczna  dla uczniów klasy V b;

– 15.10.2020r. – godz. 9.10 – część praktyczna  dla uczniów klasy V a;

 § 2

Część teoretyczna egzaminu będzie miała formę testu pisemnego  i trwała 35 minut, a część praktyczna 10 minut.

§ 3

Za organizację i przeprowadzenie egzaminu na kartę rowerową odpowiada pan Artur Chrzanowski – nauczyciel techniki.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uczniowie otrzymali arkusze egzaminacyjne, proszę podpisać arkusz egzaminacyjny oraz prawidłowo i czytelnie wypełnić.
Bez prawidłowo uzupełnionego i podpisanego arkusza uczeń nie może brać udziału w egzaminie.

Zachęcam do ćwiczeń na stronie brd.edu.pl testy 25 pytań.