INFORMACJA

Informacja  dyrektora Szkoły Podstawowej w Bychawie z dnia 24.04.2020 r.

Informacja dla uczniów i rodziców
W okresie przedłużającego się czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie informuje, że od 27.04.2020 r.  (poniedziałek) w celu wzbogacenia oferty edukacyjnej nauczania zdalnego prowadzonego przez dziennik elektroniczny Librus dołącza się lekcje prowadzone on-line za pomocą Microsoft Teams. Instrukcja do zalogowania się do Microsoft 365 znajduje się na stronie internetowej szkoły. Uczniowie i rodzice otrzymają loginy i hasła od wychowawcy oddziału.

Nauczyciele i uczniowie od 27.04.2020 r. będą pracowali według planu lekcji sprzed 12.03.2020 r. poprzez dziennik elektroniczny Librus. Lekcje będą przesyłane do uczniów na dotychczasowych zasadach, materiały dla uczniów będą wysyłane do godziny 10.00 danego dnia. Ustalona została również  maksymalna liczba zadawanych prac domowych z przedmiotu uczniowi w ciągu tygodnia. Nauczyciele decydują indywidualnie, które zadane prace podlegają ocenie.

W klasach I-III – wychowawca ustala indywidualnie liczbę prac do oceny w tygodniu w porozumieniu z innymi nauczycielami uczącymi w oddziale.

W klasach IV-VIII

Język polski – maksymalnie 3 razy w tygodniu

Matematyka, język angielski – maksymalnie 2 razy w tygodniu

Język niemiecki, przyroda, biologia, geografia, fizyka, chemia, historia , WOS, W-f -1 raz w tygodniu

Muzyka, plastyka, technika, informatyka, religia, EDB – 1 raz na dwa tygodnie.

W celu bezpośredniego kontaktu nauczyciela z uczniem zostały zaplanowane lekcje on-line. Harmonogram lekcji on-line zostanie zamieszczony na stronie internetowej szkoły i w zakładce plan lekcji.  Lekcje on – line stanowią uzupełnienie zajęć prowadzonych poprzez dziennik elektroniczny Lubrus. Udział uczniów w lekcjach on –line ma na celu umożliwienie nauczycielowi wyjaśnienie nowych treści programowych, a uczniowi daje możliwość bezpośredniego kontaktu za nauczycielem w celu wyjaśnienia niezrozumiałych zagadnień. W sytuacji trudności technicznych uniemożliwiających uczniowi korzystanie z lekcji on-line podstawą jego edukacji jest nauczanie poprzez dziennik elektroniczny Librus.
Szkoła Podstawowa w Bychawie pracuje zgodnie z przyjętym kalendarzem roku szkolnego 2019/2020. Przypominamy, że dni 30.04.2020 r., 4.05.202 r., 12.06.2020 r. są dniami wolnymi od zajęć dydaktyczno-wychowawczych ustalonych przez dyrektora szkoły.