INFORMACJE

Jest Uchwała Rady Miejskiej w Bychawie
dotycząca imienia Polski Niepodległej
dla Szkoły Podstawowej w Bychawie

We wtorek 25 lutego 2020 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się posiedzenie Komisji do spraw oświaty Rady Miejskiej, na które została zaproszona Pani Małgorzata Tudrujek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, uczniowie z Samorządu Uczniowskiego oraz przedstawiciele Rady Rodziców. Posiedzenie to było kluczowe w procedurze nadania imienia szkole, ponieważ Komisja do spraw oświaty opiniuje projekt uchwały w sprawie nadania imienia. Komisja pracowała w następującym składzie: p. Krzysztof Dyś – przewodniczący oraz członkowie: p. Janusz Lipiec, p. Artur Płaza, p. Kazimierz Walczak. W spotkaniu brał również udział radny p. Mateusz Wróblewski, absolwent naszej szkoły. Opiniowanie projektu uchwały w sprawie nadania imienia szkole poprzedziło wystąpienie pani Małgorzaty Tudrujek – dyrektor Szkoły Podstawowej w Bychawie, która zaprezentowała uzasadnienie wyboru patrona. Następnie wypowiadali się nauczyciele, uczniowie i rodzice, którzy wyjaśniali kwestie dotyczące patrona szkoły, istotne z edukacyjnego i wychowawczego punktu widzenia. Ponieważ panowie radni to miłośnicy historii, o bogatej wiedzy historycznej, dlatego zadawali pytania szczegółowe odnoszące się do obranego przez szkołę patrona zbiorowego. Potem merytorycznie odnosili się do tych pytań przedstawiciele szkoły.

Dyskusję zakończyło wystąpienie p. Janusza Urbana – Burmistrza Bychawy, który, jako historyk, podsumował kwestie kształtowania się niepodległości państwa polskiego, począwszy od daty jego powstania, czyli roku 966. Pan Burmistrz odwołał się do ważnych wydarzeń i postaci z naszej historii, które przyczyniły się do kształtowania niepodległości Polski.

Po tym wystąpieniu nadszedł moment pozytywnego zaopiniowania projektu uchwały w sprawie nadania Szkole Podstawowej w Bychawie imienia Polski Niepodległej.

Natomiast kolejnego dnia, w środę 26 lutego 2020 r., zostaliśmy zaproszeni na sesję Rady Miejskiej w Bychawie. Naszą szkołę reprezentowała pani dyrektor Małgorzata Tudrujek, przedstawiciele Rady Pedagogicznej, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców. Na sesji rady pani dyrektor zaprezentowała szerokiemu gronu słuchaczy (radnym, sołtysom, pracownikom Urzędu Miejskiego, mieszkańcom Bychawy) szczegółowe uzasadnienie wyboru patrona wraz z omówieniem dalszych działań edukacyjno-wychowawczych, które będą podejmowane w szkole w związku z przyjęciem imienia Polski Niepodległej.

W tym miejscu należy oficjalnie poinformować, że radni naszej gminy pozytywnie ustosunkowali się do projektu uchwały w sprawie nadania imienia Polski Niepodległej Szkole Podstawowej w Bychawie (13 osób za, 1 osoba wstrzymała się od głosu, 1 osoba nieobecna). Wynik głosowania wywołał na sali gromkie oklaski.

Od tego momentu będziemy realizować zadania związane z procedurą nadania szkole imienia. Uroczystość odbędzie się 10 listopada 2020 r., w przeddzień rocznicy Odzyskania Niepodległości Polski.

Amelia Multan

W załączeniu:

  1. Uzasadnienie wniosku o nadanie imienia Polski Niepodległej Szkole Podstawowej w Bychawie
  2. Uchwała Nr XVII/122/2020 Rady Miejskiej w Bychawie z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Bychawie
  3. Wystąpienie dyrektora szkoły na XVII sesji Rady Miejskiej w Bychawie